Akti do 2015.

ODLUKA o poslovima evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza Općine Kistanje u 2015.godini
ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2015.godinu
PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2015. Godinu
PROGRAM javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2015.godinu
PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2015.godinu
ZAPISNIK sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 18.prosinca 2014.g
PROGRAM gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina  u 2015.godini
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godini
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE ZA 2016.G. SA PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017.GODINU
PRORAČUN ZA 2015.GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE (I) ZA 2014. GODINU
PLAN I. IZMJENA  razvojnih programa za 2014.godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu
ODLUKA O DONOŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2015.G. SA PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.GODINU
Plan razvojnih programa Općine Kistanje za razdoblje 2015.-2017.godina  
PROGRAM PRVIH IZMJENA I DOPUNA Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2014.godinu
PROGRAM PRVIH IZMJENA I DOPUNA Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2014.godinu
PROGRAM PRVIH IZMJENA I DOPUNA Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godini
PROGRAM PRVIH IZMJENA I DOPUNA Programa gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina  u 2014.godini
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE (I) ZA 2014.G.
PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Kistanje za 2015. godinu
ZAKLJUČAK o redukciji javne rasvjete na području Općine Kistanje
ODLUKA o rekonstrukciji, sanaciji,dogradnji,obnovi i prenamjeni zgrade oznake 3 i zgrade oznake 4 iz Glavnog projekta  CENTAR ZA POSJETITELJE NACIONALNOG PARKA KRKA
ODLUKA i imenovanje Odbora za utvrđivanje prijedloga ulica i trgova na području Općine Kistanje
ODLUKA osnivanje i imenovanje Odbora za donošenje grba Općine Kistanje
ODLUKA o planiranju i osiguranju sredstava za nabavu pogonskog goriva za rad agregata za struju
ODLUKA o nabavi agregata za struju za Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sveti Juraj",Kistanje i odobravanju sredstava za nabavu pogonskog goriva za agregat
ODLUKA o međufinanciranju  usluga  pomoći u kući  i sklapanju ugovora o međufinanciranju sa Organizacijom za građanske inicijative iz Osijeka
ODLUKA odobravanju sredstava za provedbu upravnog postupka  do ishodovanja građevinske dozvole za rekonstrukciju,sanaciju,dogradnju,obnovu i prenamjenu zgrada Centra za posjetitelje nacionalnog parka Krka ,Kistanje
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KISTANJE
ODLUKA o davanju suglasnosti načelniku za sklapanje dodatka Glavnom ugovoru o kupoprodaji  nekretnine-zgrade bivše osnovne škole u selu Torbice
ODLUKA o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o zajedničkom financiranju radova
ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj - lipanj 2014.godine
ZAKLJUČAK o imenovanju mrtvozornika
ZAKLJUČAK o verificiranju  zaključka općinskog načelnika o osnivanju prava služnosti na dijelu  cestovnog zemljišta označenog kao kat.čest.br.5370 k.o.Kistanje-put
ODLUKA O USKLAĐENJU PROCJENE ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  dobara i okoliša  od katastrofa i velikih  nesreća za Općinu Kistanje
ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u školskoj 2014/2015.g.
Pravilnik o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije, mobilnih službenih telefona te potpisivanja narudžbi za 2014.g.
Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu za 2014. g.
PLAN izmjena i dopuna Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje za 20l4.g. (ll)
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2013. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj - prosinac 2013.godine
ODLUKA o komunalnim mjerama zaštite od komaraca
ODLUKA o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinca 2013.g.
ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE KISTANJE
ZAKLJUČAK o izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014.
ZAKLJUČAK o provedbi javnih radova
ODLUKA O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE KISTANJE
ZAKLJUČAK o davanju prethodne sukladnosti na Cjenik vodnih usluga javne vodoopskrbe
Zaključak o upoznavanju s odlukom načelnika o KP
RJEŠENJE o imenovanju  direktora Komunalnog poduzeća  «Kistanje» d.o.o.
RJEŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća  «Kistanje» d.o.o.
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2013.godinu
PRVE IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u o sportu Općine Kistanje u 2013.godinu
PRVE IZMJENE PROGRAMA gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za i komunalnih vodnih građevina djelatnosti  iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013.godini
PRVE IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2013.godinu
PRORAČUN ZA 2014.GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. I 2016. GODINU
PROGRAMA socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2014.godinu
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godini
PROGRAM javnih potreba u o sportu Općine Kistanje  u 2014.godinu
PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2014.godinu
PROGRAM gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina u 2014.godini
PRAVILNIK o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije, mobilnih službenih telefona te potpisivanja narudžbi
PLAN DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PLANA razvojnih programa za 2013.godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu
ODLUKA O prestanku mandata izabranoj vijećnici i početku mandata zamjenika Općinskog vijeća Općine Kistanje
ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2014.godinu
ODLUKA o imenovanju predstavnika Općine Kistanje u Skupštinu trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o., Ul.dr.Franje Tuđmana 101,Kistanje
ODLUKA o donošenju Proračuna Općine Kistanje za 2014.g. s projekcijom proračuna za 2015. i 2016.g.
ODLUKA o donošenju Programa uređenja mjesnog groblja Varivode
ODLUKA o donošenju Plana drugih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2013.godinu , s projekcijom za 2014. i 2015.g.
ODLUKA o donošenju Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2013.g.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE (II) ZA 2013.
 ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Kistanje za 2013.godinu
ODLUKA o izradi registra nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje  i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad nerazvrstanim cestama
ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u školskoj 2013/2014.g.
ODLUKA O SUOSNIVANJU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE "DINARA 1831"
ODLUKA o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Kistanje za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje od 19. lipnja do 31. prosinca 2013. Godine
ODLUKA o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje Sporazuma o suradnji sa Nacionalnim parkom "Krka"
ODLUKA o davanju suglasnosti  Komunalnom poduzeću "Kistanje" d.o.o. za  sklapanje ugovora sa Općinom Ervenik o sakupljanju i odvozu smeća sa područja općine Ervenik
ODLUKA O FINANCIRANJU IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU I UREĐENJE GRAĐEVINA NA KAT.ČEST.BR.239/1 k.o.KISTANJE
ODLUKA o davanju suglasnosti za produženje ugovora o radu direktoru KP "Kistanje" d.o.o.,Kistanje
ODLUKA o financiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sanitarno-fekalne kanalizacije od ulice Hrvatskih branitelja u Kistanjama do mjesta priključka na II.fazu sanitarno fekalne-kanalizacije novog naselja "Kistanje 1" ,Kistanje
ODLUKA o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Kistanje
ODLUKA o izmještanju ogradnog zida mjesnog groblja u Đevrskama,kod crkve sv.Ilijena dio javne površine ispred groblja i mjesne crkve
ODLUKA O KUPOVINI SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
ODLUKA o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine Kistanje
ODLUKA o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva
ODLUKA o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje Sporazuma o suradnji sa Nacionalnim parkom "Krka"
ODLUKA o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kistanje
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata izabranih vijećnika
RJEŠENJE o izboru prvog potpresjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje
RJEŠENJE o izboru presjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja
RJEŠENJE o izboru Mandatne komisije
RJEŠENJE o izboru drugog potpresjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje
IZVJEŠĆE Mandatne komisije
PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
ODLUKA o utvrđivanju naknade za rad mentora koji prate rad vježbenika
ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2012. Godinu
ODLUKA o prihvaćanju  izvješća o izvršenju Programa  održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini
ODLUKA o prihvaćanju izvješća o provedbi Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2012.godinu
ODLUKA o prihvaćanju izvješća o provedbi Programa socijalnih potreba na području općine Kistanje za 2012.g.
ODLUKA o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina za djelatnosti  iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini
ODLUKA o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinca 2012.g.
ODLUKA o prihvaćanju izvješća o provedbi Programa javnih potreba u oblasti sporta u Općini Kistanje u 2012.godini
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2012. GODINU
ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
ODLUKA o komunalnom doprinosu
ODLUKA o raspoređivanju  sredstava  za redovito financiranje  političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kistanje u 2013.godini
ODLUKA o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije
POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje
STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012.g. i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje za 2013.g.
 ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja općinskog načelnika Općine Kistanje za razdoblje srpanj-prosinac 2012.godine
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE (II) 2012
PRORAČUN ZA 2013.GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. I 2015. GODINU
PLAN razvojnih programa za 2013.godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu
PROGRAM javnih potreba u o sportu Općine Kistanje u 2013.godinu
ODLUKA o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Kistanje za 2012.godinu za sufinanciranje športa -sportskih aktivnosti
ODLUKA o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Kistanje za 2012.godinu za sufinanciranje djelatnosti udruga
PROGRAM gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za i komunalnih vodnih građevina djelatnosti  iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013.godini
PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2013.godinu
PROGRAM socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2013.godinu
ODLUKA ponovnom pokretanju poslovne aktivnosti Komunalnog poduzeća "Kistanje" d.o.o.Kistanje
ODLUKA o osnivanju i imenovanju Odbora za pripremu i praćenje programa od značaja za Općinu Kistanje
ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2013.godinu
ODLUKA o izradi Strateškog plana razvoja Općine Kistanje
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za i komunalnih vodnih građevina djelatnosti  iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini
ODLUKA O DONOŠENJU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2012.GODINU
ODLUKA O DONOŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2013. G. SA PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2014. I 2015.GODINU
ODLUKA o donošenju Plana razvojnih programa za 2013.godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2012.godinu
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kistanje za I-VI 2012.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011.g. i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje za 2012.g.
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE (I) ZA 2012.G.
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje I-VI-2012.
ODLUKA o zoni smirenog prometa na području Općine Kistanje
ODLUKA o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje
ODLUKA o usvajanju Izvještaja o prihodima i rashodima ,primicima i izdacima Općine Kistanje za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2012.godine
ODLUKA o usvajanju Izvještaja o prihodima i rashodima ,primicima i izdacima Općine Kistanje za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2012.godine
ODLUKA o obavljanju  trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Kistanje
ODLUKA O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE KISTANJE
ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH  POSLOVA
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2012.godinu
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti sporta u  Općini Kistanje u 2012.godinu
ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
ODLUKA O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE  ZA 2012.
PROGRAM javnih potreba u o sportu Općine Kistanje u 2012.godinu
PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2012.godinu
ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2011. godinu
ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje  siječanj-prosinac 2011.godine
ODLUKA o prihvaćanju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama,štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kistanje
ODLUKA o prihvaćanju izvješća o provedbi Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2011.godinu
ODLUKA o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011.g.
ODLUKA o prihvaćanju izvješća o provedbi Programa javnih potreba u oblasti sporta u Općini Kistanje za 2011.godinu
ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1.Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2011.godini

ODLUKA o prihvaćanju izvješća o provedbi Programa javnih potreba iz oblasti socijalnog programa Općine Kistanje za 2011.godinu
ODLUKA o preventivnoj i obvezatnoj minimalnoj dezinfekciji,dezinsekciji i deratizaciji na području općine Kistanje
ODLUKA O GODIŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2011. GODINU
ODLUKA o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kistanje
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj - prosinac 2011. godine
PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA
ODLUKA O PLANU NABAVE OPĆINE KISTANJE ZA 2012.
DRUGE IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011.godini
DRUGE IZMJENE PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011.godini
DRUGE IZMJENE PROGRAMA javnih potreba iz oblasti socijalnog  programa Općine Kistanje za 2011.godinu
ODLUKA o donošenju Plana razvojnih programa za 2012. Godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu
ODLUKA o donošenju Proračuna Općine Kistanje za 2012. sa projekcijom proračuna za 2013. i 2014.g.
ODLUKA o donošenju Trećih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2011.g.
ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2012.godinu
ODLUKA o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Općine Kistanje
ODLUKA o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Kistanje za 2011.godinu za sufinanciranje djelatnosti  sporta
ODLUKA o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Kistanje za 2011.godinu za sufinanciranje djelatnosti udruga
PLAN razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu
PROGRAM gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.godini
PROGRAM socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2012.godinu
PRORAČUN ZA 2012.GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013. I 2014. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE (III)
FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2012/ Financijski plan - Plan rashoda i izdataka 2013. i 2014.
FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2011. /FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2012. i  2013.
Treće izmjene i dopune plana nabave Općine Kistanje za 2011.g
OBRASCI (stara škola)
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE (stara škola)
TROŠKOVNIK DOVRŠETKA RADOVA NA UREĐENJU PRIZEMLJA (stara škola)
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kistanje u 2011.g.
Prve izmjene programa javnih potreba iz oblasti socijalnog programa Općine Kistanje za 2011.g.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g.
Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2011.g.
PRAVILNIK o radu
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje za 2011.g.
PRVE IZMJENE PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011.godini
PRVE IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011.godini
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU  OPĆINE KISTANJE ZA 2010. GODINI
ODLUKA o prenamjeni ugovorenih sredstava za realizaciju potprojekata  iz programa «Integrirani  razvoj zajednice-EIB II»
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Kistanje za 2010. godinu
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti o cijeni vode
RJEŠENJE o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na cijelom području Općine Kistanje temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
ODLUKA o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2010. godinu
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
ODLUKA o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Kistanje Republici Hrvatskoj
ODLUKA o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2010.g. do 2017.g.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinac 2010. godine
ZAKLJUČAK O PROVEDENIM IZBORIMA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I IZBOR PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
PLAN evakuacije i zbrinjavanja turista za područje općine Kistanje
ODLUKA o verifikaciji odluke načelnika Općine Kistanje  za obavljanje detaljnijeg  servisa specijalnog komunalnog vozila (smećara)  u vidu  redovitog i preventivnog investicijskog održavanja
ODLUKA o modernizaciji javne rasvjete  i davanju ovlaštenja općinskom načelniku za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje  radova na  modernizaciji  javne rasvjete  na području Općine Kistanje
ODLUKU O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE KISTANJE
ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora
ODLUKA o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za pokretanje postupka nabave  i izbor izrađivača  projektne dokumentacije za projekte modernizacije seoskih nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje
ODLUKA o odobravanju sredstava u proračunu Općine Kistanje i davanju ovlaštenja općinskom načelniku za pokretanje postupka nabave radova za modernizaciju seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE
ODLUKA O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE ZA 2011.G.
PRAVILNIK o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU
IZMJENE PLANA prijama u službu Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Kistanje za 2011.godinu
ODLUKA o prikupljanju ponuda za povjeravanje obavljanja poslova komunalnih djelatnosti deratizacije i dezinsekcije temeljem pisanog ugovora i imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave
KONAČNA LISTA KANDIDATKINJA/KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA  LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZBIRNA KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
U JEDINICAMA  LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

ODLUKA o provedbi javnih radova  u 2011.godini
ODLUKA o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Kistanje
ODLUKA o verifikaciji odluke općinskog načelnika o pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora
ODLUKU o davanju suglasnosti općinskom načelniku
ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2010.godine
ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1.Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010.g.
ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1.Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010.godini
ODLUKA o prihvaćanju Izvještaja o provedbi  Programa javnih potreba u  športu u Općini Kistanje za 2010.g.
ODLUKA o prihvaćanju Izvještaja o provedbi  Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kistanje za 2010.g.
ODLUKA o prihvaćanju Izvještaja o provedbi  socijalnog  programa Općine Kistanje za 2010.godinu
ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
ODLUKU o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Kistanje
Prve izmjene i dopune proračuna za 2010.g.
Proračun za 2011. sa projekcijom proračuna za 2012.-2013.g
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA NABAVE ZA 2011.GODINU
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE OPĆINE KISTANJE U 2010.G.
STATUTARNU ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje
RJEŠENJE o imenovanju članova Općinskog  povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
DLUKA o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Kistanje za 2010.godinu za sufinanciranje udruga iz oblasti kulture ,socijale i vjerskih zajednica
ODLUKA o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Kistanje za 2010.godinu za financiranje  djelatnosti športa i športskih udruga
PRVE IZMJENE PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2010.godinu
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011.godini
PROGRAM javnih potreba u o športu Općine Kistanje  u 2011.godinu
PROGRAM javnih potreba iz oblasti u socijalnog  programa Općine Kistanje za 2011.godinu
PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2011.godinu
PROGRAM gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011.godini
PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE ZA 2011. GODINU
ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2011.godinu
ODLUKA o izvođenju radova na uređenju  igrališta za djecu i nabavu opreme za igralište u novom naselju «Kistanje 1»
ODLUKA o financiranju rada Privrednika
ODLUKA o izvođenju radova na sanaciji i modernizaciji  seoskih nerazvrstanih cesta -u naselju Đevrske-crkva sv.Ilije-Nožice-
ODLUKA o izvođenju radova na sanaciji i modernizaciji  seoskih nerazvrstanih cesta-dionica  Modrino Selo-crkva sv.Petra-
ODLUKA o izvođenju radova na modernizaciji dionice državne ceste D-59 kroz Đevrske sa izvedbom nogostupa
ODLUKA o financiranju Centra za razvoj SNV-a
ODLUKA o davanju u zakup poslovnih objekata na k.č.br.239/1 k.o.Kistanje
ODLUKA o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
ODLUKA o lokacijama za prodaju robe izvan prodavaonica na području općine Kistanje
PRVE IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010.godini
PRVE IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010.godini
PRVE IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u o športu Općine Kistanje u 2010.godinu
PRVE IZMJENE PROGRAMA javnih potreba iz oblasti u socijalnog  programa Općine Kistanje za 2010.godinu
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom urpavnom odjelu općine Kistanje i Vlastitom pogonu Općine Kistanje
Pravilnik o poslovanju (unutarnjem redu) Vlastitog pogona Općine Kistanje
ODLUKA o osnivanju Vlastitog pogona
ODLUKA o sufinanciranje troškova međumjesnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Kistanje za školsku godinu 2010/11g.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2010.godine
ODLUKA o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
ZAKLJUČAK o prihvaćanju darovanja
ODLUKA o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
ODLUKA o naknadama članovima Općinskog vijeća i radnih tijela
ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
ODLUKA o cijenama komunalnih usluga
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine
ZAKLJUČAK o prodaji zemljišta
SISTEMATIZACIJA radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
PRAVILNIK o dodatku za uspješnost na radu
PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o troškovima prijevoza dužnosnika i djelatnika Općine Kistanje za 2009.g.
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Kistanje za VI_XII-2009. i od I-VI 2010.
Zaključak o prihvaćanju prijedloga o povećanju broja mjesnih odbora na području Općine Kistanje
Operativni program aktivnosti Općine Kistanje za ljetnu sezonu 2010.-30.07.2010.
Odluka o naknadi za rođeno dijete - 30.07.2010.
Odluka o imenovanju odbora za imenovanje ulica, 30.07.2010.g.
Odluka o donošenju plana zaštite od požara
Izvješće o sustavu zaštite i spašavanja-Općine Kistanje -30.07.2010.
Agrotehničke mjere - 30.07.2010.
PLAN Prijama u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Kistanje za 2010.g.
ODLUKA o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce
ODLUKA o uspostavljanju suradnje između Općine Kistanje i Općine Ervenik
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za komunalne djelatnosti općine Kistanje
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
ODLUKA o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine
Kistanje

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Odbora za ocjenjivanje i odabir projekata za zadovoljenje potreba iz oblasti kulture po javnom pozivu Općine Kistanje u 2010.g.
ODLUKA o prestanku ovlaštenja za obavljanje komunalnih djelatnosti
ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti
ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,načinu kontrole njihova razmnožavanja,
uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te  načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

PLAN evakuacije i zbrinjavanja turista za područje  općine Kistanje
PRAVILNIK o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
ZAKLJUČAK o informaciji
ZAKLJUČAK o prihvaćanju  izvještaja o poslovanju Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Kistanje
ODLUKA o povjeravanju javne ovlasti trgovačkom društvu "Komunalno poduzeće Kistanje" d.o.o.
ODLUKA o smanjenju radnih mjesta u Općini Kistanje
ODLUKA o raspodjeli rezultata – sredstava viška prihoda 2009. godine
ODLUKA o prihvaćanju Izvještaja o provedbi  Programa socijalnog programa Općine Kistanje za 2009.godinu
Odluka o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi za 2009.
Odluka o prihvaćanju Programa javnih potreba u sportu za 2009.
Odluka o plaći načelnika i njegovog zamjenika
Izvršenje proračuna za 2009. godinu
Izvještaj o izvršenju Programa  zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta Općine Kistanje u 2009.g.
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2009. GODINU
ODLUKA o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Kistanje
Statut Općine Kistanje
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Kistanje
Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Općine Kistanje
Odluka o općinskim porezima, NN br.106 - 2005.
Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima
Izmjena plana prijama u službu u JUO Općine Kistanje
Odluka o financiranju političkih stranaka
Odluka o izmjeni odluke o financiranju političkih stranaka
Pravilnik o javnom natječaju projekata i programa udruga
Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Kistanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o un. r. JUO Op. Kistanje
Odluka o kriterijima davanja na uporabu posl. prostora bez naknade
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Plan prijama u službu Općine Kistanje u 2009. godini - kratkoročni
Odluka o osnivanju Povjerenstva za sur. s udrugama u Općini Kistanje
Poslovnik o radu Povjerenstva za sur. s udr. 24.11.08.  do 27.11.08.
Odluka o imenovanju Odbora za rasp. sredst. za rad udruga, 31.08.09.
Rebalans I  konačan, na 5. sjednici Vijeća, 12. 10. 2009. g
Zaključak o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine za 2009. g.
Pregled korisnika prostora u vlasništvu Općine Kistanje
Lista kandidata Savjeta mladih Općine Kistanje - konačna
Zaključak o prihvaćanju primjedbe načelnika
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Mandatne komisije
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Mandatne komisije
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine, od 29.08.2006.
Odluka o izmjeni i dopuni Odl. o kom. djel. Općine, od 16.02.2007.
Odluka o komunalnoj naknadi, od 06.11.2001.
Odluka o kom. doprinosu, od 11.01.2005.g.,28.06.2007. i 31.08.2009.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o kom. redu, od 29.11.2004. i njena izmjena od 31.08.2009.
Odl. o rasp. i upr. nekret. u vl., od 30.11.2006.g. i izm. od 31.08.2009.
Odluka o rasp. i upr. nekret. u vl. općine Kistanje, od 30.11.2006.g.
Pravilnik o korištenju službenog vozila, mobitela itd.
Plan postavljanja privremenih kiosaka, od 19.11.2008.
Pravilnik o postavljanju kioska, od 19.11.2009.
Odluka o obavljanju kom. dj. opskrbe pitkom vodom i odvodnjom 4