OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA - POREZ NA NEKRETNINE

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/2016), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave (dakle i OpćinA Kistanje ), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Obavještavaju se porezni obveznici:

- da je predmet oporezivanja nekretnina,

- da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to
je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom
prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili
županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je
vlasnik nepoznat,

- da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora
koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te
na stvarnu površinu zemljišta,

- da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem:
vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks)
i koeficijenta dobi (Kd),

- da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu
prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje
je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve
promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne
obveze (tj.sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog
obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

- da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine,
obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u
godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima u članku 59. propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. toga Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinice lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave), a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave .

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje, stoga se
pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Kistanje (obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni, garažni i poslovni prostor, zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta) da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine počevši od 01. siječnja 2018. godine, ovom tijelu najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave (osobno predajom u pisarnici Općine Kistanje, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na dolje priloženom obrascu.

Obrazac je dostupan i na internetskoj stranici Općine Kistanje  www.kistanje.hr
 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Obrazac za prijavu poreza na nekretnine

OPĆINA KISTANJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL