Upravni odjel

Nadležnosti

Radi obavljanja stručnih poslova koji su temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugih posebnih zakona preneseni na Općinu Kistanje, odlukom Općinskog vijeća Općine Kistanje osnovan je Jedinstveni upravni odjel.

Zaposlenici

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Kontakt tel:
Sandra Ardalić, dipl.iur. - Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika 022/ 763-381
Mario Bilać, dipl. ing.građ.- zamjenik pročelnika 022/ 763-381
Davor Lapčić, dipl.oec.- viši savjetnik za proračun i financije 022/ 763- 388
Jovana Milinović, struč.spec.admin.publ. -viši stručni suradnik za razvojne projekte 022/ 763- 392REFERENTI:

Antonija Palić - referent za knjigovodstvo , računovodstvo i blagajnu 022/ 763 - 388
Mirko Vojnović- komunalni redar 022/ 763 –391
Milica Tomasović - administrativni referent 022/ 763 - 055

                

NAMJEŠTENICI:

Milan Gnjidić- vozač-domar 022/ 763- 398

Radno vrijeme

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09. ,15/10. ,4/13., 2/18. i 3/20.), i članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje 10/17, 2/18, 4/19) načelnik Općine Kistanje,  donosi

ODLUKU
o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje

 

  1. Jedinstveni upravni odjel radi pet dana tjedno,od ponedjeljka do petka i to  u pravilu jednokratno od 7,00 do 15,00 sati
  2. Dnevni odmor (stanka) traje 30 minuta,od 10,30 do 11,00 sati.
  3. Stranke se primaju utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom ,od 9,00 do 13,00 sati.
  4. U izuzetnim okolnostima, kada postoji potreba ,  službeniku i namješteniku može se naložiti rad u radnom vremenu drugačijem od utvrđenog ovim člankom, za što se izdaje poseban pisani nalog s obrazloženjem.
  5. Ukoliko je potrebno da službenik odnosno namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora, tj. subotom i nedjeljom, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna.
  6. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 12/2012).
  7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA: 113-01/21-01/1
URBROJ: 2182/16-02/1-21-1
Kistanje, 08.ožujak 2021.g.

                                                                                                       OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                       Goran Reljić