8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 26.08.2014.. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

Za sjednicu predlažem :
Prihvaćanje Zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 30.05.2014.g.

AKTUALNI SAT

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Zaključka o imenovanju mrtvozornika
2.Prijedlog odluke o usklađenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Kistanje
3.Zaključak o verifikaciji zaključka općinskog načelnika o osnivanju prava služnosti na dijelu cestovnog
zemljišta k.č.5370 k.o.Kistanje u korist HEP-a

Molim Vas da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković,v.r.

PRILOG:
1. Zapisnik sa 7.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 30.05. 2014.
2. Materijali za točke od 1. do 3. predloženog dnevnog reda.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Prijedlog Odluke o usklađenju procjene ugroženosti stanovništva
Prijedlog zaključka o  imenovanju mrtvozornika
Zaključak o verifikaciji zaključka općinskog načelnika