OGLAS o za prijem djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Kistanje-inclusive community“(Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Na temelju članka 19. i 29.st.3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 86/08 i 61/11),uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 3.st.3.istog zakona ,te Odluke načelnika Općine Kistanje o provedbi postupka prijema djelatnika za provedbu projekta „Kistanje-inclusive community" financiran putem EU IPA EuropeAid/133922/M/ACT/HR broj Darovnog ugovora IPA HR.2.3.03-0003 od 22.svibnja 2014.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
o za prijem djelatnika na određeno vrijeme
za provedbu projekta „Kistanje-inclusive community"(Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

1.Predmet Oglasa je prijem u radni odnos djelatnika za rad na određeno vrijeme za provedbu projekta «KISTANJE-INCLUSIVE COMMUNITY" financiran putem EU IPA EuropeAid/133922/M/ACT/HR broj Darovnog ugovora IPA HR.2.3.03-0003 za potprogram „Njega i pomoć u kući":

1.)Naziv radnog mjesta: Gerontodomaćica/spremačica (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.4. lokal project Geronto maid /Municipality Kistanje)
Broj djelatnika koji se prima: 1 (m/ž)
Opći uvjeti za prijem:
-punoljetnost
-hrvatsko državljanstvo
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti za prijem:
-Srednja školska sprema 3 godine
-Srednja školska sprema 4 godine
-rad sa punim radnim vremenom
-nema smještaja
-bez naknade za prijevoz
-nije uvjet ,ali je poželjna vozačka dozvola"B"kategorije
-radno iskustvo nije važno
-poželjno iskustvo rada u zajednici na provedbi istog ili sličnog programa
Mjesto rada: područje svih 14 naselja općine Kistanje.
Opis poslova:
Pružanje usluga u kući starijim osobama ,što podrazumijeva: održavanje osobne i kućne higijene
korisnika,pomoć u pripremi hrane, sitni poslovi u domaćinstvu, razne nabavke, pratnja kod liječnika i drugih
službi, dostavljanje medicinske i druge dokumentacije, pomoć u održavanju kontakata.

2.)Naziv radnog mjesta: Medicinska sestra/medicinski tehničar (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.7.Nurse Municipality Kistanje)
Broj djelatnika koji se prima: 1 (m/ž)
Opći uvjeti za prijem :
-punoljetnost
-hrvatsko državljanstvo
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti za prijem:
-Srednja medicinska škola 4 godine
-rad sa punim radnim vremenom
-nema smještaja
-bez naknade za prijevoz
-nije uvjet, ali je poželjna vozačka dozvola"B"kategorije
-poželjno iskustvo rada u zajednici na provedbi istog ili sličnog programa
Mjesto rada: područje svih 14 naselja općine Kistanje.
Opis poslova:
Rad u mobilnom timu za pružanje socijalne ,zdravstvene njege u kući starijim osobama ,što podrazumijeva:
pratnju do liječnika; praćenje korištenja lijekova i drugih zakonom predviđenih poslova; kontakti s obitelji;
koordinacija volontera i sl.
  • Na Oglas se mogu ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola.
  • Kandidat primljen na određeno vrijeme,prima se uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
  • Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju .
  • Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao odnosno da je povukao prijavu na oglas.
  • Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan /a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tome priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.
  • Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.
  • Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
  • Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom /kandidatkinjom prijavljenim na Oglas, sukladno članku 21 Zakona.
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
-kratak životopis
-presliku osobne iskaznice
-dokaz o stečenom zvanju/stručnoj spremi-preslika diplome/svjedodžbe
-presliku vozačke dozvole-ukoliko je posjeduje
-potvrdu o nekažnjavanju
-dokaz o eventualnom iskustvu rada na provedbi istih ili sličnih projekata u zajednici
  • Prijave na Oglas podnose se u roku osam (8) dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, Ispostava u Kninu,na adresu:

Općina Kistanje

Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu oglasa
sa naznakom „za oglas-ne otvaraj"


PRIJAVE SE PODNOSE OD 23.05.2014. do 31.05.2014.g.


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se intervju o čemu će kandidati naknadno biti obaviješteni.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Sve informacije na telefon : (022) 763 055 .
Pročelnik
Marijan Poturović,prof.