ODLUKA o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje

Na temelju članka 46. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 149/09), članka 46. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 1511O) i članka 13.Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12110 i 4111), načelnik Općine Kistanje.donosi

ODLUKU
o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
 
1. Jedinstveni upravni odjel radi pet dana tjedno,od ponedjeljka do petka i to u pravilu jednokratno

2. Dnevni odmor (stanka) traje 30 minuta,od 10,30 do 11,00 sati.

3. Stranke se primaju utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom ,od 9,00 do 13,00 sati.

4. U izuzetnim okolnostima, kada postoji potreba, službeniku i narnješteniku može se naložiti rad u radnom vremenu drugačijem od utvrđenog ovim člankom, za što se izdaje poseban pisani nalog s obrazloženjem.

5. Ukoliko je potrebno da službenik odnosno namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora, tj. subotom i nedjeljom, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna.

6. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona za komunalne djelatnosti Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj
14/2010.)

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Kistanje, na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije"