ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju od rujna do prosinca 2012/2013.

Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09 i 15/10), u vezi sa člankom 141.st.1.točkom 2.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11 i 16/12), načelnik Općine Kistanje,10.rujna 2012.g., donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju od
rujna do prosinca  2012/2013.


Članak 1.
Ovom Odlukom  utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednje škole s prebivalištem na području  Općine Kistanje  u razdoblju od rujna do prosinca 2012.g.

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kistanje  ako svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do  Grada Knina radi pohađanja  redovite nastave u školi i to  sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza.

Članak 3.
Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 25% iznosa cijene mjesečne učeničke karte, za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse.
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj godini 2012/2013.

Članak 4.
Sa prijevoznicima koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit će se ugovor o sufinanciranju, a kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i  Općine Kistanje.

Članak 5.
Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima, Općini Kistanje dostavlja prijevoznik prilikom ispostave fakture za sufinanciranje prijevoza.
Korisnici prava na sufinanciranje prijevoza dužni su o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti  Općinu Kistanje.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ ,  na oglasnoj ploči Općine Kistanje  i  na WEB stranici Općine Kistanje.


Općinski načelnik
Goran Reljić