ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2018.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“,broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici, od 18.travnja 2019.godine, donosi

 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  PROGRAMA
 javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2018.godinu

 

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti kulture Općine Kistanje za 2018.g.

Programom javnih potreba u oblasti kulture u 2018.g. planirano je 186.500,00 kuna, a isti je ostvaren u visini od 175.500,00 kuna, odnosno sa  94,10%.

Sredstva za provedbu Programa javnih potreba u oblasti kulture Općine Kistanje u 2018.g., utrošena su kako slijedi:

Naziv

Plan 2018.g.

Izvršenje 2018.

%

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi,klape itd.

80.000,00

74.000,00

92,50

Kulturno umjetnička društva

26.500,00

22.500,00

84,90

Pomoć vjerskim zajednicama

80.000,00

79.000,00

98,80

Braniteljske udruge

0,00

0,00

0,00

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a stupa na snagu dan nakon objave.

KLASA:021-05/19-01/7
URBROJ:2182/16-01-19-1
Kistanje ,18.travnja 2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković