Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Kistanje nakon provedenih lokalnih izbora od 16.05.2021.g. i nakon konstituiranja Općinskog vijeća od 11.06.2021.g.

1. Marko Kardum, predsjednik Općinskog vijeća (s liste političke stranke SDSS-a)
2. Mirjana Bezbradica, prva potpredsjednica Općinskog vijeća (s liste političke stranke SDSS-a )
3. Matea Antić, druga potpredsjednica Općinskog vijeća (s Kandidacijske liste grupe birača,Nositelj liste - Roko Antić)
4. Rajko Mandić, vijećnik (s liste političke stranke SDSS-a)
5. Ognjena Ognjenović, vijećnica (s liste političke stranke SDSS-a)
6. Aleksandar Dragaš , vijećnik (s liste političke stranke SDSS-a)
7. Nebojša Štrbac, vijećnik (s liste političke stranke SDSS-a)
8. Vinko Šuša, vijećnik (s liste političke stranke SDSS-a)
9. Nikolina Glasnović, vijećnica (s Kandidacijske liste grupe birača, Nositelj liste - Roko Antić)
10. Ivana Dodić, vijećnica (s Kandidacijske liste grupe birača, Nositelj liste - Roko Antić)
11. Paško Ivanović, vijećnik ( s Kandidacijske liste grupe birača, Nositelj liste -Paško Ivanović)
12. Cicilija Gečević, vijećnica (s Kandidacijske liste grupe birača, Nositelj liste – Paško Ivanović)
13. Zvonimir Palić, vijećnik ( s Kandidacijske liste grupe birača, Nositelj liste – Paško Ivanović)

Općinsko vijeće Općine Kistanje ,nakon provedenih lokalnih izbora 21.05.2017.g. i konstituiranja Općinskog vijeća , 13.06.2017.g.

1.Marko Sladaković,predsjednik Općinskog vijeća(s liste političke stranke SDSS)
2.Gordana Rončević,prva potpredsjednica Općinskog vijeća(s liste političke stranke SDSS)
3.Paško Ivanović,drugi potpredsjednik Općinskog vijeća(s liste političke stranke HDZ)
4.Marko Kardum, zamjenik vijećnika (s liste političke stranke SDSS)
5.Nebojša Gladović,vijećnik (s liste političke stranke SDSS)
6.Vinko Šuša,vijećnik (s liste političke stranke SDSS)
7.Vujo Krneta,vijećnik ( s liste političke stranke SDSS)
8.Rajko Mandić,vijećnik (s liste političke stranke SDSS)
9.Branka Bunčić,vijećnik (s liste političke stranke SDSS)
10.Ružica Jelača,vijećnik (s liste političke stranke SDSS)
11.Ivan Palić,zamjenik vijećnika (s liste političke stranke HDZ)
12.Petar Golomejić,viječnik (s liste političke stranke HDZ)
13.Sava Vojnović ( liste grupe građana)

Sastav vijeća do raspuštanja,20.04.2017.g.

Općinsko vijeće izabrano na lokalnim izborima 19.05.2013.g.:

1.Marko Sladaković,predsjednik Općinskog vijeća, SDSS
2.Vujo Krneta, prvi potrpredsjednik Općinskog vijeća,SDSS
3.Paško Ivanović,drugi potrpedsjednik Općinkog vijeća, HDZ
4.Sanela Stijelja, vijećnica, SDSS
5.Radovan Gnjidić, vijećnik, SDSS
6.Nebojša Gladović, vijećnik, SDSS
7.Branka Bunčić, vijećnica, SDSS
8.Vinko Šupa, vijećnik, SDSS
9.Nebošja Štrbac, vijećnik, SDSS
10.Želimir Šeša, vijećnik, SDSS
11.Ružica Jelača, vijećnica, SDSS
12.Mihael Golome, vijećnik, HDZ
13.Božidar Palić, vijećnik A-HSP
14.Cicilije Gečević, vijećnica HDZ

Nadležnosti vijeća

Općinsko vijeće Općine Kistanje (iz Statuta Općine Kistanje) donosi Statut Općine Kistanje; odluke o općinskim porezima i naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Općinu, proračun i završni račun; bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, radna tijela, te imenuje i razrješava druge djelatnike i predstavnike Općinskog vijeća u tijelima i institucijama određenim zakonom, statutom i odlukama
Općinskog vijeća; uređuje ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela; osniva javne ustanove i druga trgovačka društva za obavljanje gospodarskih, društvenih i komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Općine; donosi poslovnik o svom radu; donosi odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja; donosi odluke i druge akte kojim se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Kistanje te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

O donošenju Statuta Općine Kistanje, proračuna, godišnjeg obračuna, poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

POPIS UDJELA U VLASNIŠTVU POSLOVNIH SUBJEKATA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

ZAPISNICI