ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godini

Na temelju članka 72.st.1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.68/18 i 110/18) i  članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13. sjednici od 18.travnja  2019.g., donijelo je

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godini

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu , u 2018.g. izvršen je kako slijedi:

1)Javna rasvjeta


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Plan 2018.

Izvršenje 2018.g.

1.

Troškovi električne energije

300.000,00

457.852,00

2.

Javna rasvjeta
-održavanje uređaja i opreme javne rasvjete
-zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature
-nepredviđene rekonstrukcije
-sanacija nakon štete
-modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
-usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o  standardima upravljanja rasvjetom

200.000,00

183.951,00

 

Ukupno (1+2):

500.000,00

641.803,00

  2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Plan 2018.

Izvršenje 2018.

1.

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

910.000,00

595.717,00

1.1.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -cesta

350.000,00

272.209,00

Modernizacija nerazvrstanih i lokalnih cesta  na širem području Općine Kistanje (npr.Kresovići) sa uslugom stručnog nadzora.

100.000,00

99.883,00

Sanacija  i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području  Zečeva (Ardalići)/Nunića,Biovičinog Sela i Đevrsaka

400.000,00

223.625,00

Uređenje dijela javne površine uz dio županijske ceste

60.000,00

0,00

2.

Čišćenje snijega

30.000,00

0,00

 

Ukupno (1+2):

940.000,00

595.717,00

 

   3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Plan 2018.

Izvršenje 2018.

1.

Održavanje javnih površina

70.000,00

51.735,00

1.1.

Sanacija i održavanje javnih površina

0,00

0,00

1.2.

Nabava klupa i druge urbane opreme

0,00

0,00

1.3.

Održavanje groblja i spomen ploča

0,00

0,00

1.4.

Uređenje  zelenih javnih površina

70.000,00

51.735,00

2.

Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.
(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij)

700.000,00

730.821,00

 

Ukupno (1+2):

770.00,00

782.556,00

4) Veterinarski i sanitarni poslovi


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Plan 2018.

Izvršenje 2018.

1.

Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama

40.000,00

17.336,00

2.

Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje

0,00

0,00

 

Ukupno(1+2):

40.000,00

17.336,00

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Plan 2018.

Izvršenje 2018.

1.

Sanacija divljih odlagališta

0,00

0,00

2.

Održavanja  građ.objekta  precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1

0,00

0,00

3.

Održavanje i /ili usluge popravka ili nabave  pumpi u precrpnici u Novom naselju Kistanje 1

20.000,00

0,00

4.

Nabava klupa i druge urbane opreme

0,00

0,00

5.

Sanacija kanalizacijskog sustava-spajanje kuća na kanalizaciju

100.000,00

64.058,00

 

Uređenje temelja  za postavljanje autobusne nadstrešnice

0,00

0,00

6.

Deratizacija-dezinsekcija

63.000,00

49.650,00

    7.

Nadzor nad izvođenjem deratizacije

6.000,00

0,00

8.

Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje

150.000,00

250.000,00

9.

Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja

5.000,00

5.000,00

10.

Sanacija i održavanje septičkih  jama

30.000,00

29.575,00

 

Ukupno :

374.000,00

398.283,00

Rekapitulacija troškova


Redni broj

Naziv

Plan 2018.

Izvršenje 2018.

1.

Javna rasvjeta

500.000,00

641.803,00

2.

Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

940.000,00

595.717,00

3.

Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

700.000,00

782.556,00

4.

Veterinarski i sanitarni poslovi

40.000,00

17.336,00

5.

Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

374.000,00

398.283,00

 

Ukupno:

2.554.000,00

2.435.695,00

Članak 2.
Izvršenje po izvorima financiranja

 

NAZIV IZVORA FINANCIRANJA

Plan 2018.

Izvršenje 2018.

Prihodi od komunalne naknade

140.000,00

130.082,70

Nacionalni park „Krka“-Naknada za zaštićena prirodna područja

326.000,00

272.209,00

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova  EU

200.000,00

200.000,00

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

0,00

0,00

Županija Šibensko-kninska

0,00

0,00

Proračun Općine Kistanje

1.894.000,00

1.833.403,30

UKUPNO:

2.554.000,00

2.435.695,00

 

 

                                                                                     Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i stupa na snagu dan nakon objave.

KLASA:363-01/19-01/5
URBROJ:2182/16-01-19-1
Kistanje ,18.travnja 2019.g.

 


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković