DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2018. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.),i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13,137/15. i 123/17..) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10 , 4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na  10.sjednici održanoj 20.prosinca 2018.g.,  donijelo je

 

 DRUGE IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje  za 2018. godinu

 

Članak 1.

U članku 2. Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2018.g., („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.14/2017.g.i 7/2018.) ,mijenja se i glasi:

1.Predškolski odgoj/mala škola :  iznos  „85.000,00 kuna“  zamjenjuje se   iznosom  „90.000,00 kuna“.
2.Igraonice za djecu-cjelogodišnji program: iznos „60.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom:“41.500,00 kuna“ 

Članak 2.

Ovaj Program financira se iz sredstava proračuna Općine Kistanje za 2018.g.

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 7.
Ove  Druge izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kistanje  za 2018. godinu  stupaju  na snagu prvog dana od objave u  Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od  1. siječnja 2018. godine.

 

KLASA: 021-05/17-01/30
URBROJ:2182/16-01-18-4
Kistanje, 20.prosinca  2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković