DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2018.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu („Narodne novine“,broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.,85/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije,broj 8/09. ,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  10.sjednici, od 20.prosinca 2018.godine, donosi

 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2018.godinu

 

Članak 1.

U članku 1.Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2018.g.(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.4/2017. i 7/2018.), iznos „122.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom „52.000,00 kuna“.

Članak 2.

Članak 6. Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za  2018.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj  4/2017. i 7/2018.), mijenja se i glasi:

„Članak 6.

Naziv

Planirano
proračunom za 2018.

I.Izmjene
proračuna
za 2018.

II.Izmjene
proračuna
za 2018.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja
sportskih objekata

10.000,00

70.000,00

0,00

Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama

50.000,00

52.000,00

52.000,00

 

Članak 3.

Ostale odredbe ovog Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ove Druge izmjene programa javnih potreba u sportu  Općine Kistanje u 2018.g. stupaju  na snagu prvog dana od objave  u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2018.godine.

KLASA:021-05/17-01/29
URBROJ:2182/16-01-18-4
Kistanje ,20.prosinca  2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković