GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2019.G. NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), članka 58., 59. i 60. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN RH 49/17), te članka 39. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije br. 8/09,15/10, 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na svojoj  10. sjednici, održanoj  20.prosinca 2018. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
 ZA 2019.G. NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje u 2018. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2019. godinu.
U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2019. godinu.
U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2019. god. – 2021. god.)

Tablice su sastavni dio Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje za trogodišnje razdoblje.

KLASA:810-03/18-01/9
URBROJ.2182/16-01-18-1
Kistanje,20.prosinca 2018.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković


Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2019. godinu.


AKTIVNOSTI

ROKOVI IZVRŠENJA

NOSITELJI IZRADE

SURADNJA

NAPOMENA

 

Izrada Plana djelovanja civilne zaštite

6 mjeseci od donošenja Procjene rizika od velikih nesreća

Načelnik

Stožer civilne zaštite

 

Izrada Plana vježbi civilne zaštite

siječanj 2019.g.

Načelnik

Stožer civilne zaštite

 

Izvršiti revidiranje i popunu postrojbi civilne zaštite novim pripadnicima

               srpanj  2019.g.

Općinsko vijeće

Stožer civilne zaštite

U skladu s Procjenom rizika

Izrada godišnjeg plana nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite)

               ožujak 2019.g.

Načelnik

Stožer civilne zaštite

 

Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava CZ

svibanj 2019.g.

Načelnik

Stožer civilne zaštite

 

Potpisati Ugovore i Sporazume sa pravnim osobama značajnim za sustav CZ  o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća

kolovoz 2019.g,

Načelnik

Stožer civilne zaštite

Ažurirati prema Procjeni rizika

Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Kistanje za 2019.godinu te poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju

svibanj 2019.g.

Općinsko vijeće/Načelnik

Stožer civilne zaštite

 

Aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa

Kontinuirano

Općinsko vijeće/Načelnik

Stožer civilne zaštite

 

Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2019. god. – 2021. god.)


Red. br.

OPIS POZICIJE

PLANIRANO za 2019. g. (kn)

PLANIRANO za 2020. g. (kn)

PLANIRANO za 2021. g. (kn)

 1.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

  1.  

Stožer civilne zaštite

10.000,00

10.000,00

10.000,00

   1.  

Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera

/

/

/

  1.  

Postrojbe civilne zaštite

15.000,00

5.000,00

5.000,00

   1.  

Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled

/

/

/

   1.  

Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu

/

/

/

   1.  

Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom

/

/

/

 

UKUPNO

25.000,00

15.000,00

15.000,00

 1.  

VATROGASTVO

2.2.

Dobrovoljno vatrogasno društvo

270.000,00

2.770.000,00(izgradnja vatrogasnog doma)

2.270.000,00 (izgradnja vatrogasnog doma)

 

UKUPNO

270.000,00

2.770.000,00

2.270.000,00

 1.  

PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK

  1.  

Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite

/

/

/

  1.  

HGSS - Stanica Šibenik

5.000,00

5.000,00

5.000,00

  1.  

Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000,00

7.000,00

7.000,00

 

UKUPNO

10.000,00

12.000,00

12.000,00

 1.  

IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE

  1.  

Izrada planske dokumentacije (Procjena, Planova, Operativnih planova)

20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

UKUPNO

20.000,00

20.000,00

20.000,00

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA

325.000,00

2.817.000,00

2.317.000,00