PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2018. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.),i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13,137/15. i 123/17..) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10 , 4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 7.sjednici održanoj 29.svibnja 2018.g.,  donijelo je

 

 PRVE IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje  za 2018. godinu

 

Članak 1.

U članku 2. Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2018.g., („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.14/2017.g.) iznos  „65.000,00 kuna“  zamjenjuje se   iznosom  „85.000,00 kuna“. 

Članak 2.

Ovaj Program financira se iz sredstava proračuna Općine Kistanje za 2018.g.

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 7.
Ove  Prve izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kistanje  za 2018. godinu  stupaju  na snagu prvog dana od objave u  Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od  1. siječnja 2018. godine.

 

KLASA: 021-05/17-01/30
URBROJ:2182/16-01-18-3
Kistanje, 29.svibnja  2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković