ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine"  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13, 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 7. sjednici, od 29. svibnja 2018.godine, donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA
socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje u 2017.g.
  2. Utvrđuje se da je za Program iz prethodnog stavka planirano ukupno 1.092.820,00 kuna, a da je isti izvršen sa 1.067.616,00 kuna , odnosno sa  97,69 %.
  3. Program je izvršen kako slijedi:

Naziv

Plan (III.Izmjene)

Izvršenje

 

 

 

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

72.000,00

61.000,00

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

14.000,00

9.000,00

3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske  obnove

35.000,00

23.000,00

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

430.000,00

451.250,00

5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000,00

0,00

6. Pomoć starim i nemoćnim

0

0,00

7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

5.000,00

0,00

8. Tekuće donacije ambulanti u Kistanjama

10.000,00

10.000,00

9. Sufinanciranje programa javnih radova

325.820,00

336.815,00

10.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni  programom   socijalne pomoći

75.000,00

68.993,00

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom  predškole/male škole

6.000,00

                                     0,00

13. Program predškole (Mala škola)

76.000,00

69.558,00

14. Igraonice za djecu i mladež – cjelogodišnji program

0,00

0,00

15. Godišnje nagrade učenicima srednjih škola i studentima

39.000,00

38.000,00

16. Podmirenje troškova stanovanja korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu

0,00

0,00

SVEUKUPNO:

1.092.820,00

1.067.616,00

                                                                                                         

Iskaz financijskih prihoda-Izvori financiranja

Plan (III.Izmjene)

Izvršenje

Općina Kistanje

        463.181,00

320.775,00

Šibensko-kninska županija

        430.000,00

            451.250,00

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa

          8.000,00 

2.700,00

Hrvatski zavod za zapošljavanje

        191.639,00

292.891,00

UKUPNO

    1.092.820,00

1.067.616,00

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/18-01/12
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje , 29.svibnja  2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković