GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 ,136/12,15/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09., 15/10, 4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 7. sjednici od 29.svibnja 2018. godine, donosi

 

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KISTANJE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sadrži:

                                                                                                Plan         Ostvareno       Indeks
__________________________________________________________________________

PRIHODI POSLOVANJA                                                8.792.191     8.119.656          92%

RASHODI POSLOVANJA                                              9.237.880      8.128.442          88%

VIŠAK PRIHODA-PRENESENI                                                          1.332.547  
__________________________________________________________________________
RAZLIKA – VIŠAK PRIHODA                                                           1.323.761

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 1.323.761 kn rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2017. godine u Proračun Općine Kistanje za 2018. godinu.

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Kistanje za 20167 godinu stupa na osmog dana od dana objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 400-05/18-01/4
URBROJ: 2182/16-01-18-1
Kistanje, 29.svibnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
  Marko Sladaković