ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Na temelju članka 84. st.2.Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” br. 124/14,115/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09 , 15/10,4/13,2/18) , Općinsko vijeće Općine Kistanje na 7. sjednici, od  29.svibnja 2018.g., donosi

 

O D L U K U
o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

 

Članak 1.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine

922 – Višak/manjak prihoda na dan 31.12.2017. godine iznose:

92211 – Višak prihoda poslovanja............................... 1.406.580,79 kn
92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine…..     82.820,14 kn

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja pokriva se iskazani manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 82.820,14 kn .

Razlika, ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 1.323.760,65 kn iskoristit će se za rashode poslovanja i  nabavu nefinancijske imovine u 2018.godini.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.

KLASA:400-05/18-01/3
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 29.svibnja 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković