ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KISTANJE

Općinsko vijeće Općine Kistanje na temelju članka 35.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 8/09.,15/10,4/13,2/18) , i  članka  14. Odluke o načinu raspolaganja , korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kistanje(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 12/17) , nakon provedenog i okončanog javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje , na 6.sjednici od 16.ožujka 2018.g. donosi ,

ODLUKU
O ODABIRU  NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KISTANJE

I.
Na temelju Zapisnika o provedenom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kistanje, KLASA:944-01/18-01/20, URBROJ:2182/16-03/5-18-1 od 12.03.2018.g. koji je sastavilo Povjerenstvo  za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina Općine Kistanje , i na prijedlog općinskog načelnika, odabire se ;

1.TEAM TRADE j.d.o.o., MBS:110052625, OIB:47616034847, Nadbiskupa Mateja Mazareka 32, Kistanje, zastupan po članu uprave-direktoru IVAN ČIBARIĆU, Nadbiskupa Mateja Mazareka 32, Kistanje, za  najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kat.čest. 3998/73 k.o.Kistanje, površine 500 m2, upisanu u ZK uložak 1499, u naravi gradilište s ponuđenom cijenom od 188.000,00 kuna.

2.TEAM TRADE j.d.o.o., MBS:110052625,OIB:47616034847, Nadbiskupa Mateja Mazareka 32, Kistanje,zastupan po članu uprave-direktoru IVAN ČIBARIĆU, Nadbiskupa Mateja Mazareka 32, Kistanje,  za najpovoljnijeg ponuditelja  za kupnju kat.čest. 3998/74 k.o.Kistanje, površine 500 m2, upisanu u ZK uložak 1499, u naravi gradilište s ponuđenom cijenom od 160.000,00 kuna.

3.TEAM TRADE j.d.o.o., MBS:110052625, OIB:47616034847, Nadbiskupa Mateja Mazareka 32, Kistanje,zastupan po članu uprave-direktoru IVAN ČIBARIĆU, Nadbiskupa Mateja Mazareka 32, Kistanje,  za najpovoljnijeg ponuditelja  za kupnju kat.čest. 3998/75 k.o.Kistanje, površine 500 m2, upisanu u ZK uložak 1499, u naravi gradilište s ponuđenom cijenom od 120.100,00 kuna
II.
Ova odluka dostavit će se svim ponuditeljima koji su podnijeli valjanu ponudu na natječaj, a najpovoljniji ponuditelj bit će pozvan na zaključenje ugovora u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom zaključenju u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja , gubi pravo na povrat jamčevine i Općinsko vijeće donijet će odluku o odabiru slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja koji ispunjava uvjete iz natječaja.

III.
Općinski načelnik u ime Općine Kistanje sklopit će kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem .
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a  objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i  na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:021-05/18-01/6
URBROJ:2182/16-02-18-1
Kistanje,16.ožujka 2018.

Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković