ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2017.godini

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu ("Narodne novine",broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.,85/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik",broj 8/09. ,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  6.sjednici održanoj 16.ožujka 2018.g.,donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA
javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2017.godini

Članak 1.
1. Programom javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2017.g.planirano je  65.000,00 kuna, a ostvareno je 51.420,00 kuna ,odnosno 79%.

2. Program je ostvaren kako slijedi:
OPIS                                                                                              Plan (I) Izmjene ____Izvršenje_____
Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata……0,00..................0,00 kuna
Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama………………     65.000,00.........51.420,00  kuna

Članak 2.
Ova  Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave  u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA:021-05/18-01/5
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje ,16.ožujka 2018.g.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković