ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

Na temelju članka 28. stavka . Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13,14/14,36/15) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/06,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 6.sjednici, od 16. ožujka  2018.godine, donosi

 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠATAJA O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

 

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g.
  2. Utvrđuje se da je Program održavanja komunalne infrastrukture planiran u visini od 2.728.000,00 kuna , a ostvaren je u visini od  2.697.644,40 kuna, odnosno sa 98%.
  3. Program je ostvaren  kao slijedi:

 

1)Javna rasvjeta


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Planirano

Izvršeno

1.

Troškovi električne energije

333.000,00

369.876,00

2.

Javna rasvjeta
-održavanje uređaja i opreme javne rasvjete
-zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature
-nepredviđene rekonstrukcije
-sanacija nakon štete
-modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
-usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o 
standardima upravljanja rasvjetom

 

230.000,00

 

246.974,00

 

Ukupno (1+2):

563.000,00

616.850,00

  2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

Redni
broj

OPIS POSLOVA

2017.

Planirano

Izvršeno

1.

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

952.000,00

923.355,08

1.1.

A.  Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem području općine Kistanje /pojačano održavanje  asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih   površina,popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog sloja  asfalta,
korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika (uključujući i usluge stručnog nadzora).


Napomena:
1.Nerazvrstane ceste na širem području općine Kistane L=1.861 m
Radovi:       590.625,54 kn                              PZC d.d. Split
Nadzor:        12.500,00 kn                               DENMAR d.o.o. Zadar
Ukupno:      603.125,54kn)
2.Seoska cesta (put) Mali Ivoševci-Tuk :10.750,00 kn (Obrt MANDUŠIĆ,Rupe)
3.Sanacija  šahta u trupu ceste u s.Macure:2.461.45 kn(Obrt MANDUŠIĆ)
4.Proširenje puta na kat.čest.3999/3 k.o.Kistanje /24.500,00 kn sa PDV-om
(Izvođač „Camel express“vl.P.Parač, Knin)
5.Uređenje nogostupa (u suradnji sa ŽUC-om/33.656,22 sa PDV-om
(Ceste Šibenik d.o.o. Šibenik)

662.000,00

 

 

 

 

 

 

674.493,22

 

 

 

 

 

 

 

B.  Modernizacija nerazvrstanih cesta /pojačano održavanje  u naselju Varivode (uključujući nadzor) Radovi:: 248.862,00 kn  Ceste Šibenik d.o.o. Šibenik
Nadzor:       9.500,00 kn DENMAR d.o.o. Zadar  (Ugovoreno,račun nije ispostavljen)

 

265.000,00

 

248.861,86

 

C.  Sanacija i pojačano održavanje raznih dijelova n.cesta (Zečevo,Ardalići itd.)

 

15.000,00

 

0

2.

Čišćenje snijega

10.000,00

0

3.

Sanacija i uređenje protupožarnog puta GUVNO-PIŠTAVAC sa konzervatorskim radovima na istom ( uključujući i usluge stručnog nadzora)


Napomena:
1.Radovi : …………………….……………..83.196,25 kn sa PDV („Camel express“,vl.P.Parać
2.Nadzor:……………………………………. 3.125,00 kn sa PDV-om (Geomapa d.o.o.Drniš)
3.Istražni radovi: ……………………………29.500,00 kn sa PDV-om (Arheo-koop, Zagreb)
4.Dovršetak radova  nakon istražnih radova :. 3.120,00 kn sa PDV-om („Camel express) ,P.P.

 

120.000,00

                                               118.941,25

 

 

 

Ukupno (1+2):

1.072.000,00

1.042.296,30

 

 

   3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

Redni
broj

OPIS POSLOVA

2017.

Planirano

Izvršeno

1.

Održavanje javnih površina

15.000,00

14.775,00

1.1.

Sanacija i održavanje javnih površina/usl.tehn.i invest.održavanja
-nabava prometnih znakova :6.375,00 kn(Ceste Šibenik d.o.o. Šibenik)
-Izvedba zaštitne ograde oko Lokve Lalića,uz put Kistanje-s.Lalići :4.500,00 kn(Ceste Šibenik )
-zamjena betonskih rubnjaka  u ulici Gospe Letničke,Kistanje:3.900,00 kn(Ceste Šibenik)

10.000,00

14.775,00

1.2.

Nabava klupa i druge urbane opreme

0,00

0

1.3.

Održavanje groblja i spomen ploča

5.000,00

0

1.4.

Sanacija zidova lokve Lalića i lokve u Varivodama
( I.dio )

0,00

0

1.5.

Sitni inventar - nabava klupa i druge urbane opreme

0,00

0

2.

Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij)

590.000,00

599.662,00

 

Ukupno (1+2):

620.000,00

614.437,00

4) Veterinarski i sanitarni poslovi


Redni
broj

OPIS POSLOVA

2017.

Planirano

Izvršeno

1.

Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama

35.000,00

34.555,00

2.

Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje

0,00

0

 

Ukupno(1+2):

35.000,00

34.555,00

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture


Redni
broj

OPIS POSLOVA

2017.

Planirano

Izvršeno

1.

Planiranje terena odlagališta-čišćenje

0,00

0

2.

Sanacija divljih odlagališta

20.000,00

0

3.

Odvoz glomaznog otpada

5.000,00

0

4.

Održavanje vodovodnog sustava i uređaja –groblja-itd.

5.000,00

0

5.

Održavanje vodovodnog sustava i uređaja

45.000,00

44.676,00

6.

Deratizacija-dezinsekcija

65.000,00

57.150,00

    7.

Nadzor nad izvođenjem deratizacije

5.000,00

3.680,00

8.

Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje

258.000,00

250.000,00

9.

Nagrade vatrogascima za 2017.

30.000,00

30.000,00

10.

Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja

5.000,00

4.000,00

 

Ukupno :

438.000,00

389.506,00

Rekapitulacija troškova


Redni broj

Naziv

2017.

Planirano

Izvršeno

1.

Javna rasvjeta

563.000,00

616.850,00

2.

Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

1.072.000,00

1.042.296,30

3.

Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

620.000,00

614.437,00

4.

Veterinarski i sanitarni poslovi

35.000,00

34.555,00

5.

Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

438.000,00

389.506,00

 

Ukupno:

2.728.000,00

2.697.644,30

Članak 2.

Izvori financiranja  za  djelatnosti navedene u ovom Programu su slijedeći:


NAZIV

2017.g.

Planirano

Izvršeno

Prihodi od komunalne naknade

50.000,00

113.270,13

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

0,00

0,00

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova  EU

0,00

0,00

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

267.000,00

267.433,15

N.P.“Krka“ (Min.zašt.okoliša i energetike)

600.000,00

600.960,60

Županija Šibensko-kninska

0,00

0,00

Hrvatske vode

0,00

0,00

Proračun Općine Kistanje

1.811.000,00

1.715.980,42

UKUPNO:

2.728.000,00

2.697.644,30

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA:363-01/18-01/3
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje , 16.ožujka 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković