ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA KOMUNALNOG PODUZEĆA KISTANJE D.O.O.

Općinsko vijeće Općine Kistanje na temelju članka 35.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 8/09.,15/10,4/13,2/18) , a u vezi sa  člankom 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti (javnobilježnički akt ,Otpravak I, posl.br.:OU-53/09  ,Javni bilježnik Josip Čujec  iz Knina,  od 27.11.2009.g., nakon provedenog i okončanog javnog natječaja , na Prijedlog Skupštine Društva od 15.ožujka 2018.g., donosi

ODLUKA
O IMENOVANJU DIREKTORA KOMUNALNOG PODUZEĆA KISTANJE D.O.O.


I.
Momčilo Grčić, dipl.oec.Ul.4.Gardijske brigade 59, Zadar, rođen 09.03.1954.g. u Ivoševcima , nakon provedenog javnog natječaja  za izbor i imenovanje direktora K.P.“Kistanje“ d.o.o.Kistanje  objavljenog u „Slobodnoj  Dalmaciji“ dana 23.02.2018.g., a na prijedlog Skupštine Društva Komunalno poduzeće „Kistanje“ d.o.o. iz Kistanja,  imenuje se članom uprave -direktorom Komunalnog poduzeća „Kistanje“ d.o.o. iz Kistanja, na vrijeme od četiri godine.

II.
Smatra se da je imenovanje Momčila Grčića za člana uprave-direktora Društva Komunalnog poduzeća „Kistanje“ d.o.o. iz Kistanja  izvršeno  kada imenovani Momčilo Grčić potpiše izjavu  kod javnog bilježnika da prihvaća  postavljenje za člana uprave-direktora Društva.

III.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

 

KLASA:021-05/18-01/
URBROJ:2182/16-02-18-1
Kistanje,16.ožujka 2018.

Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković