ODLUKA o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2017. do 2022.godine

Na temelju članka 21. st. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj 94/13 i 73/17), i čl. 32. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09, 15/10,4/13,2/18), sukladno prethodnoj suglasnosti Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, KLASA:351-01/14-01/99, URBROJ:2182/1-15-18-7, od 14.ožujka 2018.godine, Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 06.sjednici, od 16.ožujka 2018.godine, donosi

O D L U K U
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2017. do 2022.godine

Članak 1.


Ovom odlukom donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2017. do 2022. godine, izrađen od izrađivača tvrtke DLS d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, ulica M.Barača 19, oznake dokumenta: RN/2017/0038  od veljače 2018.godine. Plan gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2017. do 2022. godine sastavni je dio ove odluke.
Članak 2.


Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:351-01/18-01/3
URBROJ:2182/16-01-18- 1
Kistanje ,16.ožujka  2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković