ODLUKA o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kistanje

Na temelju članka 30.stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13 i 73/17),članka 4.Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine " broj 50/17) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 8/09., 15/10.,4/13),Općinsko vijeće Općine Kistanje na svojoj 05.sjednici, od 29.siječnja 2018.g., donosi

 

ODLUKU
o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kistanje

 

Članak 1.
Uvodne odredbe:

Ovom odlukom utvrđuju se načini prikupljanja komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog  komunalnog otpada  te povezane usluge odvojenog  prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla,plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada.

Ovom Odlukom se utvrđuju:
-kriteriji obračuna količine otpada
-standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za prikupljanje otpada
-najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima
-obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
-područja pružanja javne usluge
-opći uvjeti ugovora s korisnicima
-popis adresa reciklažnih dvorišta i naselja na području
-način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
-provedba Ugovora o korištenju  javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
-način podnošenja prigovora  i postupanje po prigovoru građana
-uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge
-prihvatljivi dokazi  izvršenja javne usluge  za pojedine korisnike usluga
-cijena  obvezne minimalne javne usluge
-način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kada su korisnici javne usluge kućanstva  i
koriste  zajedničke spremnike, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima
-korištenje javne površine za  prikupljanje otpada
-kriterij za određivanje  korisnika usluge u čije ime Općina preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu
uslugu
-korištenju površina za potrebe kompostiranja biorazgradivog otpada
-količine krupnog (glomaznog) otpada koji se preuzima
-ugovorna kazna

Prikupljanje  miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog  komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala,stakla,plastike,tekstila,problematičnog otpada i krupnog  (glomaznog) otpada  obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno propisanim
Standardima te podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području  pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za bradu tog otpada .
Davatelj usluge pruža javnu uslugu na području Općine Kistanje.
Davatelj usluge  može pružati  javnu uslugu i na području druge jedinice lokalne samouprave  temeljem prethodne odluke  Općinskog vijeća i  sklopljenog ugovora .

 

 

Korisnik usluge  na području pružanja usluge  je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine , odnosno posebnog dijela nekretnine  obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.
Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog  otpada s korisnicima usluge sadržani su u Dodatku I.ove Odluke.

Članak 2.
Kriterij za obračun usluge:

Kriterij za obračun pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada je volumen ugovorenog spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Članak 3.
Standardne veličine spremnika:

Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada su: 60 litara, 80 litara, 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara.
Standardni spremnici omogućuju pražnjenje spremnika komunalnim vozilima sa sustavima za podizanje spremnika.
Za dodatno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koriste se spremnici - plastične vreće od 120 litara, a za sakupljanje korisnog otpada koriste se i spremnici - plastične vreće od 80 i 120 litara i spremnici od 120 litara do 1100 litara.
Korisnik usluge ima ograničen izbor veličine spremnika uz uvažavanje broja članova kućanstva i načina korištenja građevine sukladno Cjeniku usluga,

Članak 4.
Najmanja učestalost odvoza otpada :

Najmanja učestalost odvoza za fizičke osobe:
- miješani komunalni otpad svakih 14 dana
- biorazgradivi komunalni otpad svakih 7 dana
- glomazni otpad jednom mjesečno
- korisni otpad jednom mjesečno.

Najmanja učestalost odvoza za pravne osobe:
- miješani komunalni otpad svakih 14 dana
- korisni otpad jednom mjesečno
- odvoz miješanog komunalnog otpada po pozivu u roku od 7 dana od narudžbe
- odvoz ostalog otpada po pozivu u roku od 7 dana od narudžbe.

Svi korisnici (fizičke i pravne osobe) moraju miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju predati barem jedanput.
Ukoliko korisnici ne predaju miješani komunalni otpad barem jedanput u obračunskom razdoblju davatelj usluge ima pravo naplatiti jednu primopredaju miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.
Povremeni korisnici (korištenje građevine do 4 mjeseca godišnje, uz predočenje potvrde o drugom boravištu, vizi, radnoj dozvoli ili dozvoli boravka u inozemstvu) ne trebaju ispuniti obavezu od jedne primopredaje miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju

 

 

 

Iznimno od navedenog, nadležno tijelo Općine Kistanje može odrediti da se broj odvoza, na cijelom području  Općine Kistanje  ili u određenim dijelovima Općine Kistanje, uredi na drugačiji način, a sukladno stvarnim potrebama.

Članak 5.

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu :

Obračunsko razdoblje je mjesec dana, račun se izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli mjesec sa rokom plaćanja 15 dana.

Članak 6.

Popis adresa reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta :

Reciklažno dvorište, nakon dovršetka izgradnjen nalazit će se na lokaciji  Macure-Jelenik , u naselju Nunić. Sukladno Sporazumu o zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom mogu ga koristiti korisnici iz svih JLS potpisnica Sporazuma o zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom
A mobilno reciklažno dvorište  nalazit će se prema unaprijed utvrđenom planu na lokacijama u Kistanjama i Đevrskama, a prema potrebi može i na drugim lokacijama.
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta  objavljuje se na web stranici davatelja usluga (termini sakupljanja).

Članak 7.

Odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom:

Svakom korisniku usluge osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu (na adresi korisnika) te korištenje reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada.
Odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem standardnih spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biorazgradivog komunalnog otpada.
Korisnik koji se odluči za kućno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada mora osigurati komposter ili kompostište, te to potvrditi potpisom izjave da će to raditi sukladno članku 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Davatelj usluge će sliku kompostera ili kućnog kompostišta i potpisanu izjavu korisnika držati u svojoj arhivi.
Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, tetrapak, metalna ambalaža, staklena ambalaža, tekstil) na obračunskom mjestu korisnika.
Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika jednom godišnje i/ili u reciklažnom dvorištu odnosno u mobilnom reciklažnom dvorištu.
Korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada imaju pravo na jedan dodatni besplatni odvoz glomaznog otpada godišnje za granje i lišće.
Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu. Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće usluge:

 

 

 

- preuzimanje većih količina miješanog ili biorazgradivog komunalnog otpada od ugovorenih uz
plaćanje troškova sakupljanja i obrada tih količina
- preuzimanje većih količina glomaznog otpada od ugovorenih količina uz plaćanje sakupljanja i
obrade tih količina.
Članak 8.

Obveze davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom :

Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s javnom uslugom dužan je:
- osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog
komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada
- označiti spremnik oznakom
- dostaviti korisniku usluge obavijest iz članka 22. ove Odluke
- preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge, vodeći računa o tome da oko spremnika ne ostaje
razbacan otpad iz spremnika nakon preuzimanja spremnika
- odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
- osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se
primopredaja obavlja
- voditi evidenciju o preuzetim količinama otpada
- davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge
uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik.

Članak 9.
Obveze korisnika usluge :

Korisnik usluge je dužan:
- koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju
javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge
- omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto
primopredaje otpada nije na javnoj površini
- postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost
ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj
osobi zbog mirisa otpada
- odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge
sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o komunalnom otpadu i ovoj Odluci
- zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale
zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o
komunalnom otpadu i ovoj Odluci
- predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i
glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada
- predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište
- plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge u skladu sa važećim cjenikom

Članak 10.

Odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.)

Odredbe o provedbi Ugovora koji se primjenjuje u slučaju nastupanja posebnih okolnosti donosi Savjet za gospodarenje otpadom sukladno Sporazumu o zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom.

 

 

Savjet za gospodarenje otpadom  osniva i imenuje Općinsko vijeće Općine Kistanje.

Članak 11.

Odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

Prigovori i reklamacije podnose se Davatelju usluga koji ih rješava na sljedeći način:

  1. Prigovor – korisnik usluge podnosi prigovor Davatelju usluga čije povjerenstvo razmatra prigovor, a rješenje odnosno odgovor na prigovor daje se u pisanom obliku
  2. Reklamacija - ukoliko korisnik usluge nije zadovoljan odgovorom na svoj prigovor, piše

reklamaciju koju rješava povjerenstvo u kojoj je uz davatelja usluga prisutan i član iz udruge za zaštitu potrošača, a rješenje odnosno odgovor na reklamaciju daje se u pisanom obliku.

Članak 12.

Odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge

Davatelj usluge svim korisnicima osigurati će uvjete za pojedinačno korištenje spremnika za sakupljanje svih vrsta otpada.
Ukoliko nije moguće pojedinačno korištenje javne usluge, davatelj usluga omogućiti će korisnicima zajedničko korištenje javne usluge.

Članak 13.

Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge

Prihvatljivim dokazom izvršenja usluge smatra se digitalna evidencija davatelja usluge putem tablet računala kojom se evidentiraju sakupljene količine miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, glomaznog otpada i korisnog otpada (papir, plastika, ostali korisni otpad) i problematični otpad sukladno posebnim propisima.
Evidencija sadrži i sve podatke o korisniku usluge, obračunskom mjestu, datum i vremenu sakupljanja otpada te koordinate mjesta sakupljanja otpada dobivenih digitalnim putem.
Korisnik usluge može na zahtjev dobiti ispis evidencije odvoza otpada.
Uz digitalnu evidenciju proces sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada snimati će se kamerama na komunalnim vozilima što je dodatni dokaz o izvršenju javne usluge.

Članak 14.

Odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge
Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.
Cijena obavezne minimalne javne usluge pokriva sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom osim troškova obrade miješanog komunalnog otpada.
Cijena obavezne minimalne javne usluge definira se za ugovoreni volumen spremnika za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

 

 

Članak 15.

Način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

 Ukoliko korisnici usluga koji koriste zajednički spremnik ne dogovore udjele o korištenju zajedničkog spremnika kao kriterij određivanja udjela korisnika javne usluge primjenjivati će se broj članova domaćinstva za fizičke osobe, a broj zaposlenih za pravne osobe.

Članak 16.
Odredbe o ugovornoj kazni

Ukoliko korisnik usluge postupa protivno Ugovoru te se ne pridržava odredbi ove Odluke i Općih uvjeta usluge (dodatak I. ove Odluke), davatelj usluga ima pravo na isplatu ugovorne kazne za:
1. ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena spremnika
2. odlaganje otpada u krive spremnike
3. uništenje spremnika davatelja usluga
4. nereguliranje javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada
5. ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme
6. izjavljivanje da kompostira kod kuće ali to ne radi.

Iznos ugovorne kazne određen za pojedino postupanje definira se u cjeniku javnih usluga a mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

Članak 17.

Odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada

Javna površina koristi se samo za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada i to javna površina ispred obračunskog mjesta korisnika.
Javna površina koristi se i za privremeni smještaj mobilnog reciklažnog dvorišta.
Glomazni otpad ne smije se sakupljati na javnim površinama, osim granja koje se sakuplja u sklopu usluge sakupljanja glomaznog otpada.
Na javnim površinama nije dozvoljeno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 18.

Kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Općina preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu

Kriteriji za privremeno, na kraći vremenski period, oslobađanje plaćanja javne usluge:
- osobe koje su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
- osobama koje su zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme (više od 3 mjeseca), podvrgnute bolničkom
liječenju, za vrijeme liječenja,
- privremeno nezaposlenom samohranom roditelju za vrijeme trajanja nezaposlenosti.

Kriteriji za godišnje oslobađanje plaćanja javne usluge:
- primatelji zajamčene minimalne naknade,
- staračka domaćinstva (član i dva člana, radno nesposobne osobe),
- invalidi sa 70% invalidnosti,
- invalidi Domovinskog rata ako uzdržavaju obitelj ili samog sebe,

 

 

Korisnici javne usluge dužni su zahtjevu za oslobađanje plaćanja javne usluge priložiti slijedeću dokumentaciju:
- rješenje o pravu na isplatu zajamčene minimalne naknade,
- izjavu da nemaju djece koja bi ih bila dužna uzdržavati, ovjerenu od strane javnog bilježnika
- rješenje o utvrđenoj invalidnosti,
- liječničku dokumentaciju,
- potvrdu Zavoda za zapošljavanje (o evidenciji u popis prijavljenih osoba),
- izjavu da uzdržava sam sebe odnosno da uzdržava obitelj ovjerenu od strane  javnog bilježnikao

Općina Kistanje može donijeti rješenje o privremenom ili godišnjem oslobađanju korisnika usluge od plaćanja javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada prema kriterijima iz ovog članka.
Općina Kistanje će oslobađanje od plaćanja javne usluge platiti iz Proračuna Općine Kistanje, iz stavke naknade građanima i kućanstvima kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja.
Općina Kistanje će dostaviti davatelju usluga popis osoba koje su privremeno ili godišnje oslobođene plaćanja javne usluge s naznakom vremena trajanja oslobođenja.

 

Članak 19.
Odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge

Svaki korisnik ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada godišnje maksimalno do 4 m3 godišnje. U terminu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika može se predati i elektronički otpad, odjeća, obuća i gume.
Korisnici javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada imaju pravo na još jedan besplatan odvoz glomaznog otpada sa obračunskog mjesta za granje i lišće maksimalno do 4 m3 . Korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog otpada mogu sami odlučiti koje vrste otpada će predati u sklopu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu ali maksimalno sveukupno do 8 m3 .
Korisnik usluge može glomazni otpad i/ili granje i lišće samostalno dovesti u reciklažni centar i/ili kompostanu besplatno do maksimalnih količina utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka.
Korisnik usluge može predati i veće količine glomaznog otpada i/ili granja i lišća od maksimalnih dopuštenih u sklopu javne usluge, ali uz dodatnu naplatu sukladno cjeniku davatelja usluge.

Članak 20.
Nekretnina koja se trajno ne koristi

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju pisanog očitovanja vlasnika nekretnine i dostavljene potvrde o isključenju uređaja za potrošnju električne energije, vode i plina od strane ovlaštenog pružatelja navedenih usluga.
Korisnik usluge može umjesto potvrde o isključenju uređaja za potrošnju dostavljati i godišnji (polugodišnji) obračun potrošnje električne energije te ako je potrošnja u prethodnom razdoblju bila manja od 6 kw onda se nekretnina smatra nekorištenom za naredni period od vremena predanog obračuna (polugodišnje ili godišnje).
Iznimno davatelj usluge prihvatiti će, prvi put samo pisano očitovanje vlasnika nekretnine o trajnom nekorištenju nekretnine, a korisnik usluge mora u roku od 6 mjeseci dostaviti obračun potrošnje električne energije kojim mora dokazati da je potrošnja električne energije manja od 6 kw za obračunsko razdoblje. Ukoliko korisnik usluge ne dokaže da je potrošnja bila manja od 6 kw u obračunskom razdoblju, davatelj usluge ima pravo na retroaktivnu naplatu za proteklo razdoblje cijene minimalne javne usluge za proteklo razdoblje.

 

 

Članak 21.
Izjava o načinu korištenja javne usluge

Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Izjava sadržava sve podatke sukladno članku 14. Uredbe o komunalnom otpadu, a sam sadržaj i izgled Izjave propisan je dodatkom II. ove Odluke.
Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju javne usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja Izjave.
Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave, korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od dana zaprimanja.
Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.
Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:
- kad se korisnik usluge ne očituje o podacima i ne dostavi Izjavu u roku od 15 dana
- kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, tada se primjenjuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj javne usluge.
Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

Članak 22.
Ugovor o korištenju javne usluge

Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.
Za postojeće korisnike usluge smatra se da je ugovor potpisan, ako je javna usluga već korištena u proteklom razdoblju ili ako je korisnik usluge zaprimio na korištenje spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada.
Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava, Opći uvjeti usluge i Cjenik javne usluge.
Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u Odluku, Izjavu, Opće uvjete usluge i Cjenik javne usluge prilikom sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.
Općina Kistanje i davatelj javne usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi, za korisnika usluge prikladan način, osigurati da je korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.
Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.

 

 

 

Članak 23.
Obavijest o prikupljanju otpada

Davatelj usluga će do 20.12. tekuće godine korisnicima usluge dostaviti obavijest o prikupljanju otpada za sljedeću kalendarsku godinu. Obavijest će biti objavljena i putem mrežnih stranica davatelja usluge (termini sakupljanja).

Obavijest mora sadržavati:
1. plan s datumima primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i
reciklabilnog komunalnog otpada s okvirnim vremenom primopredaje otpada
2. lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta
3. lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta
4. lokaciju i radno vrijeme kompostane, sortirnice i centra za ponovnu uporabu
5. plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge
6. uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji kompostira biootpad
7. uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i  
reciklabilnim komunalnim otpadom
8. kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev
korisnika usluge
9. uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Članak 24.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Davatelj usluge dužan je voditi digitalnu evidenciju koja sadrži sljedeće podatke o korisniku usluge:
- ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB
- podaci o obračunskom mjestu (adresa)
- popis primopredaja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, glomaznog otpada korisnika usluge po obračunskom razdoblju
- popis izjavljenih prigovora korisnika usluge.

Za svako obračunsko mjesto vode se sljedeći podaci:
- oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu
oznaku
- podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi)
- datum zaprimanja zadnje Izjave
-vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama
- udio korisnika usluge u korištenju spremnika
-datum i broj primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju sukladno
volumenu spremnika i broju pražnjenja
- korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta
- adresa reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta
-datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice korisnika usluge, ključni broj otpada propisan
posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada i masa preuzetog otpada u reciklažnom dvorištu.

Za korištenje usluge preuzimanja glomaznog otpada vode se sljedeći podaci:
- korisnik usluge, datum preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge
- korisnik usluge, datum zahtjeva i datum preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev korisnika usluge.

 

 

 

Podaci iz evidencije o preuzetom otpadu za korisnika usluge moraju biti dostupni na uvid korisniku usluge na njegov zahtjev.

Članak 25.
Poslovanje davatelja javne usluge

U cijenu javne usluge su uključeni, osim troškova propisanih člankom 33. stavkom 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i sljedeći troškovi:
- nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade
otpada  nastalog u kućanstvu
- prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge
- prijevoza i obrade biorazgradivog komunalnog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge
- vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom

Članak 26.
Suglasnost na cjenik javne usluge

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik sadrži:
- prijedlog cjenika s obrazloženjem
- procjenu iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio dužan
platiti davatelju javne usluge u obračunskom razdoblju
- izjavu osobe odgovorne za zastupanje davatelja javne usluge da je prijedlog cjenika u skladu sa
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o komunalnom otpadu i Odlukom
- prijedlog datuma početka primjene cjenika.

Zahtjev za izmjenu cjenika sadrži i važeći cjenik, podatak o postotku promjene cijene u odnosu na važeću cijenu te razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem.
Davatelj javne usluge objaviti će suglasnost na cjenik u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije te obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika u roku od 30 dana prije dana primjene cjenika.
Općinski načelnik Općine Kistanje daje suglasnost na prijedlog cjenika, odnosno njegove izmjene i dopune, te je obavezan prije davanja suglasnosti provjeriti da li je prijedlog cjenika usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.
Općinski načelnik Općine Kistanje dužan se je očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva pribavljanje suglasnosti. Ako se gradonačelnik ne očituje u roku iz prethodnog stavka smatra se da je suglasnost dana.

Članak 27.
 Obračun cijene javne usluge

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu.
Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika.
Strukturu cijene javne usluge čini cijena:
1. cijena obavezne minimalne javne usluge
2. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
3. cijena ugovorne kazne Formula za izračun cijene javne usluge:

 

 

 

C– cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

CMJUK– cijena obavezne minimalne javne usluge sa vlastitim kompostištem

CMJUS– cijena obavezne minimalne javne usluge sa sakupljanjem BKO

JCVM– jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u  kunama sukladno cjeniku

BPM– broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U– udio korisnika usluge u korištenju spremnika.
UK- cijena ugovorene kazne

Cijena sa kompostištem: C =CMJUK+( (JCVM × BPM) × U)+UK

Cijena sa sakupljanjem BKO: C =CMJUS+( (JCVM × BPM) × U+UK

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.
Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje se trajno ne koriste, odnosno korisnici usluga u skladu s člankom 18. ove Odluke.
Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1).
Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.
Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.
Za korištenje većih spremnika (od 1100 l do 7000 l) pravne osobe mogu ugovoriti cijenu po odvozu, a u cijenu su uključeni svi troškovi.

Članak 28.
Izvješće o radu davatelja javne usluge

Davatelj javne usluge je dužan predati Izvješće o radu davatelja javne usluge na obrascu koji objavljuje Agencija na svojim mrežnim stranicama u rokovima i sadržajem sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.
Davatelj javne usluge je dužan izvješće o radu podnijeti i Općinskom vijeću Općine Kistanje do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 29.

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Općina Kistanje svjesna je obaveza smanjenja količina miješanog komunalnog otpada i eventualne obaveze plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a koja naknada se obračunava u rokovima i na način propisan člankom 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

 

 

 

Članak 30.
Nadzor provođenja Odluke

Nadzor nad provedbom ove Odluke regulirat će se Odlukom o komunalnom redu Općine Kistanje.

Članak 31.
Viša sila

Davatelj usluge neće se smatrati odgovornim za kašnjenje u ispunjavanju ili neispunjavanju obaveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidljivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjavanju ili neispunjavanju obaveza, davatelj usluge će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica te se ispunjenje obaveza davatelja usluga odgađa za vrijeme trajanja takvog slučaja više sile.

Članak 32.
Početak primjene Odluke

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko –kninske županije ", a primjenjivat će se najkasnije od 31.prosinca 2018.g.
Davatelj usluge obvezan je do 31.prosinca ispuniti uvjete naplate odvoza otpada po volumenu sukladno ovoj Odluci na cijelom području  Općine Kistanje.

 

 

                                                                     DODATAK I.
OPĆI UVJETI PRUŽANJA JAVNIH USLUGA SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

 

 

Čanak 1.

Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi davatelja i korisnika usluge koji proizlaze iz Ugovora odnosno pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane davatelja usluge korisniku usluge na području pružanja javne usluge.
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike usluga koji zaključe Ugovor s davateljem usluge.

Čanak 2.

U slučaju kada odredbe Ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta, te odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora. Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

Članak 3.

Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem Ugovora sukladno Odluci. Ugovor se smatra sklopljenim:
1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili
2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

Zaključenjem Ugovora korisnik usluge pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta. Ugovori s korisnicima usluge zaključuju se na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj usluge sukladno odredbama Odluke.

Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu cjenikom javne usluge.

Članak 5.

Cijenu javne usluge korisnici usluge plaćaju na temelju računa koji im davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, kad nastaje obveza plaćanja. Račun se izdaje zadnjeg dana u mjesecu sa valutom plaćanja 15 dana. Korisnik se obvezuje podmiriti račun u roku valute plaćanja. U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu s propisima.

 

Rok za pisani prigovor ili reklamaciju na ispostavljeni račun je 8 (osam) dana od primitka računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan, a priloženi obračun pravilan.

Članak 6.

Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Članak 7.

Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je 8 (osam) dana prije početka korištenja usluge obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja javne usluge (stjecanje vlasništva nekretnine).

Davatelj usluge i korisnik usluge (vlasnik nekretnine) sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima i Odlukom. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između davatelja usluge i korisnika usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog ugovora posebice u slučajevima kada se usluga od strane davatelja usluge izvršava, a korisnik usluge neopravdano odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu.

Postojeći Korisnik usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos, a koje utječu na međusobne odnose između davatelja usluge i korisnika usluge dužan je iste prijaviti davatelju usluge najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana nastale promjene pisanim putem, faxom ili mailom.

Korisnik usluge obvezan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 15 (petnaest) dana o prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor). Zahtjev za prestanak korištenja nekretnine glede korištenja javne usluge prijavljuje se pisanim putem.

Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge isti je navedeni status dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom, a koja je prilikom ispunjavanja službenih obrazaca davatelja usluge navedena kao prilog.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave, te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni.

Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, korisnik usluge (vlasnik nekretnine) je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune i tek tada se može brisati iz evidencije korištenja usluge.

Članak 8.

Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te razloga utvrđenog u čl. 13. Uredbe (nekretnina koja se trajno ne koristi), korisnik usluge ne može otkazati Ugovor; tj. sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu davatelja usluge.

Članak 9.

Spremnike za odlaganje otpada korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini odnosno u objektima ili drugim prostorima u svom vlasništvu.

 

Korisnik usluge dužan je posude redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, te je odgovoran za svako namjerno oštećenje kao i nestanak. U slučaju otuđenja i oštećenja posuda za odlaganje otpada, trošak nabave novih snosit će korisnik usluge.

Članak 10.

U slučaju da je dokazano da je oštećenje spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge trošak nabave nove snosit će davatelj usluge. Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, tako da se iste ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti. Nakon pražnjenja posuda za odlaganje otpada davatelj usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bili i zatvoriti poklopac.

Članak 11.

Korisnici usluge dužni su spremnike i/ili vreće davatelja usluge iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na dan sakupljanja otpada.

Članak 12.

Sav odloženi miješani komunalni otpad (crne kante) mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren. Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.

Članak 13.

Sav odloženi biorazgradivi komunalni otpad (smeđe kante) mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren. Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.

Članak 14.

Korisnici usluge kojima volumen miješanog komunalnog otpada ili biorazgradivog komunalnog otpada premašuje volumen spremnika koji su zadužili moraju višak otpada odlagati u odgovarajućim vrećama (120 L) davatelja usluge kroz čiju cijenu plaćaju sakupljanje, odvoz i oporabu ili odlaganje dodatnog miješanog komunalnog ili biorazgradivog komunalnog otpada ili zadužiti spremnik većeg volumena.

Članak 15.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati, biorazgradivi otpad, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad.

Članak 16.

U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.

 

 

Članak 17.

Krupni (glomazni) otpad odvozi se jednom mjesečno za naručene odvoze, a selektirano prikupljanje korisnog otpada obavlja se mjesečnim prikupljanjem na obračunskim mjestima korisnika. Odvoz glomaznog otpada mora se naručiti minimalno 3 radna dana prije termina odvoza.

Članak 18.

Svi dodatni dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana su valjane jedino ukoliko su učinjene u pisanom obliku.

U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe Ugovora.

Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta, te će se ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu, a koja nova odredba će biti najbliža namjeri ugovornih strana koju su imali prilikom dogovaranja ništave, nevaljane ili neprovedive odredbe.

Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće se smatrati odricanjem takve ugovorne strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj strani na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku.

Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili implicirano određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Kninu.

Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo te će se u skladu s time isti dokumenti tumačiti.

Članak 19.

U prve dvije godine primjene ove Odluke biorazgradivi komunalni otpad sakupljati će se svakih 14 dana, a krajem tog roka napraviti će se analiza da li je potrebna drukčija učestalost odvoza biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 19.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od  01.srpnja 2018. godine.

 

 

 

                                                                   DODATAK II
IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

 

Postojeće stanje

Očitovanje korisnika usluga

1.

Obračunsko mjesto
(Adresa nekretnine)

 

 

2.

Podaci o korisniku usluge:
- Ime i prezime:
- Naziv pravne osobe ili fizičke    
osobe obrtnika:
- OIB:
- Adresa:

 

 

3.

Mjesto primopredaje (lokacija spremnika kod korisnika usluge)

 

 

4.

Udio u korištenju spremnika: (ukoliko se samostalno koristi spremnik - to je 1, ako više korisnika usluge zajednički koriste spremnik to se određuje sukladno članovima domaćinstva- zbroj mora biti 1 )

 

1

 

5.

Tarifa javne usluge:
(vrsta i zapremina spremnika)
Miješani komunalni otpad (MKO) Biorazgradivi komunalni otpad (BKO)
Korisni otpad (KO)
Glomazni otpad GO)

TARIFA: 3A(primjer)

MKO 120L (GO 4m3)

BKO 120L (GO +4m3)
KO VREĆE ILI SPREMNICI

 

MKO
120L 240L 360L

3A ___ 3B___ 3C___

 (staviti X na odabir)

6.

Broj planiranih primopredaja otpada MKO (miješani komunalni otpad)
BKO (biorazgradivi komunalni otpad) KO (Korisni otpad)

MKO svakih 14 dana

BKO svakih 14 dana
KO jednom mjesečno

MKO 14dana___ 28 dana ____

BKO svakih 14 dana
KO jednom mjesečno
(staviti X na odabir)

7.

Očitovanje o kompostiranju biootpada: (izjava i slika kompostišta)

NE

 

8.

Očitovanje o korištenju nekretnine
(Za trajno nekorištenje priložiti potvrde o isključenju struje, vode, plina. Povremeno korištenje smatra se korištenje do maksimalno 4 mjeseca godišnje)

 

DA – KORIŠTENJE

KORIŠTENJE:___ POVREMENO KORIŠTENJE__
TRAJNO NE KORIŠTENJE ___
(staviti X na odabir)

9.

Obavijest Davatelja javne usluge o uvjetima kada se ugovor smatra sklopljenim
1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu,
2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada
3.u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu u roku

 

DA

 

10.

Izjava korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s ugovorom

NE

 

11.

Izjava korisnika usluge da je upoznat sa uvjetima raskida ugovora
1.proglašenje nekretnine trajno nekorištenom
2.ugovaranjem nove tarife javne usluge

 

NE
NE

 

 

 

12.

Izvadak iz cjenika javne usluge

TARIFA: 3 - višečlano domaćinstvo
(3 i više članova)
3A – MKO 120L
3B– MKO 240L
3C – MKO 360L
3D – MKO 120L
3E– MKO 240L
3F – MKO 360L

U prilogu Izjave sa uputama.

 

 

Potvrđujem svojim potpisom da sam dobio upute, izvadak iz cjenika usluge i Izjavu

 

Datum potpisa izjave:

Potpis korisnika usluge:

 

DODATNE NAPOMENE ZA KORISNIKA USLUGE:

Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju javne usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od zaprimanja.

Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, ovom Uredbom i Odlukom.

Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:
1. kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz Izjave u roku od 15 dana
2. kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut
dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan,
primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj
javne usluge.

U prilogu izjave nalazi se uputa i izvadak iz cjenika za korisnika usluge.
Zakon, Uredba, Odluka, Opći uvjeti i puni cjenik nalazi se na mrežnim stranicama davatelja usluge.