STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br.08/09, 15/10 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 05. sjednici, od 29. siječnja 2018.godine, donosi:

 

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje

 

Članak 1.

U Statutu Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br.08/09, 15/10 i 04/13) u članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. Koji glasi:
"Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima."
Dosadašnji članci 2. i 3. postaju članci 3. i 4.
Članak 2.

            U članku 19.iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
››Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine Kistanje nije obvezujući.‹‹
Dosadašnji stavak 2.postaje stavak.3.
Članak 3.

U članku 20. stavak 2. i 3. se mijenja i postaje  stavak 2. koji glasi: ››Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovih zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Kistanje i 2/3 članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke i vlastoručni potpis‹‹.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: ››Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma ili održanih izbora.‹‹.

 

Članak 4.

            U članku 21. stavku 2. riječi: ››Općinsko vijeće dostavit će‹‹ zamjenjuju se riječima: ››predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti‹‹, a brojka ››8 dana‹‹ zamjenjuje se brojkom ››30 dana‹‹.

Članak 5.

            U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:
››Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovitim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, u skladu sa zakonom.‹‹.
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
››Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.‹‹.

Članak 6.

            U članku 52. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
››Osobe iz stavka 1. koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.‹‹.

Članak 7.

            U članku 70. stavku 1. riječi: ››organizacije i udruženja građana‹‹ zamjenjuju se riječima: ››članovi Općinskog vijeća‹‹.

Članak 8.

            U članku 85. stavak 2. mijenja se i glasi:
››Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora predložiti Općinskom vijeću raspuštanje mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.‹‹.

Članak 9.

            U članku 87. stavku 1. riječ: ››domaćina‹‹ zamjenjuje se riječju: ››gospodara‹‹.

Članak 10.

U članku 97. riječi: ››obavlja nadzor nad zakonitošću‹‹ zamjenjuju se riječima: ››nadzire zakonitost‹‹

Članak 11.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

 

KLASA: 012-02/18-01/1
URBROJ: 2182/16-01-18-2
Kistanje, 29.siječnja 2018.godine

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković