ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kistanje

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17), članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.8/09, 15/10 i 4/13)Općinsko vijeće Općine Kistanje  na  5.sjednici održanoj 29. siječnja 2018.g. donijelo je

 

ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kistanje

 

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području  Općine Kistanje.

Članak 2.
Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:
- kontrola lokacija putem komunalnog redarstva,
- postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada,
- objava informacija na internetskim stranicama Općine Kistanje  o načinu prijave nepropisno
odbačenog otpada,
- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,
- periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području  Općine Kistanje uz uvjet  
ishođenja prethodne suglasnost ovlaštenog davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada Općine
Kistanje,
- objava na internetskim stranicama  Općine Kistanje o načinu zbrinjavanja otpada koji nije mješoviti
komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 3.
Za realizaciju mjera navedenih u točki 2. Odluke financijska sredstva osigurat će se u Proračunu  Općine Kistanje.

Članak 4.
Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave  u "Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji" , a objavit će se  i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

 

KLASA:351-01/18-01/2
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje,29.siječnja 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković