ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2.sjednici održanoj 03.kolovoza 2017.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću


1.) Prihvaća se Izvješće o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozijaOpćine Kistanje (Usklađenje 1) i Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Planu zaštite od požara Općine Kistanje.
2.) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je od 30.06.2017.g. do 30.07.2017.g. na način da je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje (Usklađenje 1) i Plan zaštite od požara Općine Kistanje objavljen na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr  i na http://www.proracun.hr/ 
3.) Zaključak objaviti na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr 

KLASA:021-01/17-01/16
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 03.kolovoza 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković