ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE KISTANJE

 Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15,51/16 i 16/17) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2.sjednici održanoj 03.kolovoza 2017.g., donosi

 

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE KISTANJE

 

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom  Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela i financiranje djelatnosti socijalne skrbi na području Općina  Kistanje (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, nadležnost i postupak ostvarivanja i druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Članak 2.

            (1)Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine.
(2)Općinsko vijeće Općine za svaku kalendarsku godinu donosi Program financiranja potreba socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Program), kojim se utvrđuje potrebe u djelatnosti socijalne skrbi propisano Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), prava na ostale naknade propisane ovom Odlukom te planirana sredstva za te namjene.
(3)Broj korisnika ili visina novčane pomoći i obuhvat socijalne pomoći utvrđene ovom Odlukom mogu biti ograničeni ovisno o stanju sredstava u Proračunu Općine.

Članak 3.

(1)Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel - nadležan za djelatnost socijalne skrbi, primjenjujući odredbe Zakona o općem upravnom postupku i Općinski načelnik, ako ovom Odlukom ili zakonom nije drugačije određeno.
(2)Poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja samostalno Jedinstveni upravni odjel ili u suradnji s Centrom za socijalnu skrb.
(3)Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava i mogućnosti propisanih ovom Odlukom Općinski načelnik može povjeriti Centru za socijalnu skrb, te drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova odnosno usluga i to na temelju ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 4.

Prava utvrđena ovim Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili drugih pravnih i fizičkih osoba.

Članak 5.

(1)Smatra se da u smislu zakona o socijalnoj skrbi osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba.
(2)Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati.

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 6.

(1)Korisnici socijalne skrbi ( u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.
(2)Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti
- hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine,
- stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine
- te druge osobe koji su Zakonom definirani kao korisnici socijalne skrbi.

(3) Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi ukoliko ispunjava uvjete određene ovom Odlukom.

Članak 7.

(1)Samac je osoba koja živi sama.
(2)Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.
(3)Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.
(4)Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
(5)Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj

Članak 8.

(1)Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe.
(2)Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja.
(3)Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.

Članak 9.

(1)Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samca ili članova kućanstva.
(2)Prihodima se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.
(3)Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statuta člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVIJETI I NAČIN OSTVARIVANJA

 

Članak 10.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se slijedeća prava:
1. Naknada za troškove stanovanja,
2. Jednokratna naknada,
3. Naknada za trošak ogrjeva,
4. Naknada za novorođeno dijete,
5. Naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
6.Naknada humanitarnim organizacijama i udrugama
7.Drugi oblici socijalne pomoći

Članak 11.

(1)Naknade i visina naknada iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđene su sukladno Zakonu.
(2)Naknade i visina naknada iz stavka 1. točaka 2. do 5. ovog članka ostvarivati će se sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.
(3)Naknade i visina naknada iz stavka 1. točka 6. i 7.ovog članka ostvarivat će se sukladno proračunskim sredstvima Općine Kistanje ,odnosno temeljem prethodno  osiguranih financijskih sredstava iz drugih izvora financiranja (projekti financirani sredstvima iz EU itd.).
(4)U slučaju da prihodi proračuna Općine ne budu dostatni za pokrivanje cjelokupnih troškova iz prethodnog stavka, Općinski načelnik može posebnim aktom utvrditi način i kriterije ostvarivanja prava te iznos potpore za svako od navedenih prava u prethodnom stavku. 

 

1. Naknada za troškove stanovanja
Članak 12.

(1)Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja odobrava se korisniku – samcu ili kućanstvu pod uvjetima propisanim Zakonom, odnosno korisniku po izvršnom rješenju Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi.
(2)Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
(3)Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku, do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
(4)Naknada za troškove stanovanja odobrava se rješenjem, a realizira se tako da Općina, djelomično ili u cijelosti, plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je obavila uslugu ili utvrđenu visinu najma uplati na žiro-račun najmodavca, sukladno ugovoru o najmu.
(5)Najmoprimac može ostvariti pravo naknadu za troškove najamnine ako uz zahtjev priloži ovjereni ugovor o najmu stana kojim dokazuje status najmoprimca. Ne priznaje se pravo najmoprimcu za troškove najamnine, ukoliko je sklopio ugovor s bliskim srodnicima koji čine zajedničko kućanstvo (krvnim srodnicima u ravnoj lozi, otac, majka, u pobočnoj lozi brat, sestra, djed, baka).
(6)Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz  ovoga članka nema Korisnik ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene.
(7)Pravo na naknadu za troškove stanovanja  iz ove Odluke, nema Korisnik ako na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor te koji stambeni prostor koristi bez valjane pravne osnove.

 

 

Članak 13.

(1)Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja prema ovoj odluci pokreće se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi rješenje.
(2)Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, dostaviti  slijedeće dokaze potrebne za ostvarivanje prava:
-izvršno  rješenje o ostvarenom pravu na pomoć za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb i fotokopiju zadnje isplatnice;
- uvjerenje o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice;
- uplatnicu za utrošak električne energije, vode i dr. troškova stanovanja
- ugovor o najmu ovjeren od strane javnog bilježnika
- te po potrebi i druge dokaze.

Članak 14.

Zahtjev se podnosi najkasnije do 15.-og u mjesecu za mjesec u kojem će se pravo ostvariti
a ako je zahtjev podnesen iza 15. u mjesecu, korisnik ostvaruje pravo od prvog dana sljedećeg mjeseca.

2. Jednokratna naknada
Članak 15.

(1)Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, kupnje ortopedskih pomagala, nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ili druge nevolje.
(2)Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.
(3)Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično kad se utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.
(4)Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti za samca u iznosu od najviše pet osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona za socijalnu skrb, odnosno za kućanstvo sedam osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona.
(5)U iznimnim slučajevima Općinski načelnik može, na prijedlog Odbora za socijalnu skrb kojeg osniva Općinsko vijeće, odobriti jednokratnu naknadu i preko iznosa iz stavka 4. ovog članka.
(6)Jednokratne naknade mogu se odobravati do visine sredstava osiguranih Programom za socijalnu skrb za tekuću godinu.

Članak 16.

(1)Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu i predočenjem pripadajuće dokumentacije kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje tog prava.
(2)Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, dostaviti  slijedeće dokaze potrebne za ostvarivanje prava:
- dokaz o ukupnim prihodima i imovini
- uvjerenje o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice
- izjavu o zajedničkom kućanstvu
- medicinsku dokumentaciju
- dokaz o troškovima liječenja
- dokaz o pretrpljenoj šteti (požar, poplava i sl.)
- te po potrebi i druge dokaze
(3)Jednokratna naknada odobrava se rješenjem.
(4)Jedinstveni upravni odjel i Centar za socijalnu skrb  Knin razmjenjuje podatke o priznatim jednokratnim naknadama.

 

3. Naknada za trošak ogrjeva
Članak 17.

(1)Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi  Šibensko-kninska županija.
(2)Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava  Šibensko-kninska županija  u svom proračunu, doznačuje ih na račun Općine Kistanje, po njenom zahtjevu.
(3)Korisnik prava podnosi zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje za priznavanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva iz ove Odluke . Uz zahtjev ,korisnik dostavlja sljedeću dokumentaciju:
-presliku Rješenja Centra za socijalnu skrb Knin o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
-presliku zadnje isplatnice o isplaćenoj zajamčenoj minimalnoj naknadi (ili potvrdu Centra za socijalnu skrb o zadnjoj isplati zajamčene minimalne naknade),
-presliku broja svog bankovnog računa s obveznom IBAN konstrukcijom,
-potpisanu izjavu da se grije na drva (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje ili skinuti sa internetske stranice Općine Kistanje www.kistanje.hr).
(4)Podnošenje zahtjeva za podmirenje troškova ogrjeva je zaključno do prosinca tekuće godine.
(5)Po zaprimljenom zahtjevu Općina  vrši provjeru  da li podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na podmirenje troškova ogrjeva iz ove Odluke.
(6)Nakon izvršene provjere Općina Kistanje podnosi zahtjev nadležnom upravnom odjelu Šibensko-kninske županije  za priznavanje prava na troškove ogrjeva iz ove Odluke za svakog podnositelja  zahtjeva koji ostvaruje to pravo , te po dobivenoj suglasnosti nadležnog upravnog odjela Županije ,na bankovni račun korisnika uplaćuje pripadajući iznosa naknade .

 

4. Naknada za novorođeno dijete
Članak 18.

(1)Pravo na naknadu za novorođeno ili posvojeno dijete mogu ostvariti roditelji/posvojitelji novorođene djece u skladu sa posebnom Odlukom o novčanoj pomoći za novorođeno dijete.
(2)Sredstva za isplatu naknade za novorođenu djecu osiguravaju se u Proračunu a isplaćuju se u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci iz stavka 1. ovog članka.

 

5. Naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Članak 19.

Pravo na naknadu za sufinanciranje troškova prijevoza mogu ostvariti redovni učenici srednje škole koji koji nisu korisnici socijalne pomoći  i koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom odlukom Općinskog načelnika  koja se donosi  za svaku školsku godinu, a u skladu s osiguranim sredstvima u Općinskom proračunu.

 

 

6. Naknada humanitarnim organizacijama i udrugama

Članak 20.

(1)Iz sredstava Proračuna Općine može se odobriti naknada  :
-humanitarnim organizacijama i udrugama koje se bave ostvarivanjem prava i zaštite socijalno ugroženog stanovništva,
-udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite osoba s invaliditetom,
-udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata, civilnih invalida rata i slično,
-udrugama koje se bave ostvarivanjem prava i zaštite umirovljenika, te ostalim organizacijama,
-udrugama i društvima ako su njihovi programi i djelatnost od interesa za Općinu.

(2)Visina naknade iz stavka 1. ovog članka ovisi o programu i rezultatima rada organizacija i udruga, te o mjeri u kojoj se program pojedine udruge ili organizacije sufinancira iz drugih izvora.
(3)Uz zahtjev za dodjelu naknade udruge i organizacije iz stavka 1. ovog članka obvezne su dostaviti izvještaj o radu i financijski izvještaj za proteklu godinu sa prikazom svih izvora prihoda i svih izdataka, te program rada i financijski plan za iduću godinu sa prikazom prihoda i izdataka po izvorima i po namjenama.
(4)Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Općinskom proračunu.

 

7. Drugi oblici socijalne pomoći
Članak 21.

Općinski načelnik može odobriti ostvarenje i drugih prava iz socijalne skrbi u okviru sredstava Općinskog proračuna i u skladu sa Zakonom, ukoliko se ocjeni da je to potrebno.

 

IV. RAD ZA OPĆE DOBRO
Članak 22.

(1)Radno sposobni ili djelomično radno sposobni odrasli korisnici koji ostvaruju neki vid pomoći iz ove Odluke, za koje je Jedinstveni upravni odjel odredio obvezu obavljanja rada za opće dobro bez naknade, obvezni su se odazvati na rad za opće dobro.
(2)U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.
(3)Korisnici iz stavka 1. ovog članka, za svakih 150,00 kuna odobrene naknade iz socijalne skrbi, obvezni su odraditi osam sati rada za opće dobro.
(4)U slučaju neodazivanja na poziv iz prethodnog stavka, Općina će o toj činjenici izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb ili drugo za to ovlašteno tijelo koji može, sukladno Zakonu, ukinuti daljnje ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Članak 23.

(1)Centar za socijalnu skrb je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade.
(2)Općina je dužna Centru za socijalnu skrb  jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro.

 

 

V. SOCIJALNE USLUGE
Članak 24.

(1) Socijalne usluge obuhvaćaju  razne  aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici.
(2)Općina će potrebe za socijalnim uslugama  nastojati rješavati angažiranjem raznih udruga i organizacija sa kojima sklapanjem odgovarajućih sporazuma i /ili ugovora o suradnji , za što će u svom proračunu osigurati određena sredstva , kao i putem provedbe određenih projekata za koje bude uspjela osigurati potrebna financijska sredstva bilo od državne bilo iz EU.

 

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA
 IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 25.

(1)Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke, pokreće se na zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti na propisanom obrascu.
(2)Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev bračnog druga, člana obitelji, skrbnika ili udomitelja.
(3)Iznimno, postupak iz stavka 1. ovoga članka može pokrenuti i Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti ili Centar za socijalnu skrb, temeljem saznanja i činjenica prikupljenim  tijekom obavljanja poslova iz svog djelokruga i na temelju obavijesti članova obitelji, građana, mjesnog odbora, ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te državnih i drugih tijela.
(4)Ostvarivanje prava počinje teći sa prvim mjesecom, nakon mjeseca u kojem je podnesen zahtjev i dobiveno Rješenje.
(5)U postupcima za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ne naplaćuju se upravne pristojbe.

Članak 26.

(1)Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi koji su određeni ovom Odlukom, Zakonom i drugim pozitivni propisima, propisima Centra za socijalnu skrb , i to:
-izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
-podatke o prihodima i imovinskom stanju,
-uvjerenje o nezaposlenosti,
-rješenje o invalidnosti,
-liječničku dokumentaciju
- i drugo
(2)Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava.
(3)Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi, korisnik odgovara materijalno i kazneno.
(4)Prilikom predaje zahtjeva, podnositelj zahtjeva predaje i vlastoručno potpisanu izjavu da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da daje privolu službenoj osobi da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu obrade i odlučivanja po zahtjevu.
(5)Ukoliko podnositelj Jedinstvenom upravnom odjelu ne dostavi potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, predmet će se odbaciti.

Članak 27.

(1)Jedinstveni upravni odjel izvršit će uvid u dostavljenu dokumentaciju, po službenoj dužnosti provjeriti činjenice navedene u zahtjevu i predanoj dokumentaciji te pribaviti eventualne potrebne dokaze u postupku, a zatim i odlučiti o osnovanosti zahtjeva podnositelja, u vezi čega će podnositelju zahtjeva izdati pisano rješenje.
(2)Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.
(3)Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela , uskratit će se pravo na određeni oblik pomoći.

 

Članak 28.

(1)Rješenje o ostvarivanju pojedinog prava na pomoć iz ove Odluke, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije propisano, u prvome stupnju donosi  Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.
(2)Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva od strane korisnika i drugih osoba i tijela iz ove Odluke ili utvrđenja svih činjenica koje mogu utjecati na donošenje Rješenja.
(3)Odluku o zahtjevu za priznanje prava na jednokratnu naknadu iz ove Odluke Jedinstveni upravni odjel dužan je donijeti u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.
(4)Ako je potrebno provoditi posebni ispitni postupak, Jedinstveni upravni odjel dužan je donijeti rješenje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako zakonom nije drugačije propisano.
(5)U iznimno žurnim slučajevima, kada je potrebno poduzimanje mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, posebno djece, ili radi osiguravanja javnog reda i sigurnosti, Jedinstveni upravni odjel može donijeti usmeno rješenje i odrediti izvršenje usmenog rješenja bez odgode, a rješenje u pisanom obliku dužan je donijeti najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja
(6)Rješenje se dostavlja korisniku i/ili davatelju usluge.
(7)O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje u drugom stupnju upravno tijelo Šibensko-kninske županije nadležno za poslove socijalne skrbi.
(8)Protiv rješenja koja po ovoj Odluci donosi Općinski načelnik, ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
(9)Podnošenje žalbe ne odgađa izvršenje Rješenja.

Članak 29.

(1)Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.
(2)Ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom započinje teći od dana podnošenja zahtjeva sa kompletiranom dokumentacijom.

Članak 30.

(1)Tijekom ostvarivanja pojedinog prava iz ove Odluke, Korisnik je dužan, u roku od 8 dana od dana nastanka te promjene obavijestiti  Jedinstveni upravni odjel  Općine o svakoj promjeni, odnosno novonastaloj činjenici za koju sazna te pretpostavi da mogu utjecati na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom.
(2)Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, nadležni Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje ili ukinuti pravo iz ove Odluke.
(3)Na odluku o izmjeni Rješenja ili ukidanje prava, korisnici mogu podnijeti žalbu.
(4)Promjena prebivališta izvan Općine ima za posljedicu gubitak prava definiranih ovom Odlukom i to od dana promjene prebivališta.
(5)Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

Članak 31.

(1)Korisnik može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi za koju je namijenjeno.
(2)Navedena prava korisnik može ostvarivati sve dok postoje uvjeti temeljem kojih se pravo priznaje.
(3)Osoba koja ostvaruje prava iz ove Odluke ne može korištenjem ovih prava postići bolji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava koja proizlaze iz rada.

Članak 32.

(1)Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao
znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada, ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada,
- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na
gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. za tu promjenu.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

(1)Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava za isplatu pomoći i potpora utvrđenih ovom  Odlukom, Općinski načelnik će, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, privremeno obustaviti isplatu istih ili odobriti isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno postotku ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložit će Općinskom vijeću izmjene Programa.
(2)Prava i mogućnosti korištenja mjera iznad standarda propisanih ovom Odlukom, kao i ostalo iz sustava socijalne skrbi što nije definirano ovom Odlukom, prije provođenja će biti regulirano zaključkom Općinskog načelnika ili drugim aktom.

Članak 34.

(1)Jedinstveni upravni odjel dužan je pratiti ostvarenje prava iz ove Odluke, na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi. propisanih ovom Odlukom te pratiti usklađenje Proračuna Općine s potrebnim sredstvima za ostvarenje prava iz ove Odluke.
(2)Jedinstveni upravni odjel je ovlašten da u svrhu racionalnosti i pomoći korisnicima prava po ovoj Odluci izradi obrasce zahtjeva za ostvarivanje pojedinih socijalnih prava, s popisom i nazivom potrebnih dokumenata odnosno isprava koje podnositelj mora priložiti uz Zahtjev i iste na prikladan način istaknuti na Internetskim stranicama Općine.

Članak 35.

Za sva druga pitanja koja nisu razrađena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o socijalnoj skrbi te drugi važeći zakonski propisi.

 

Članak 36.

Točka1.stavka 1.članka 10. ove Odluke primijenit će se nakon što se u proračunu Općine Kistanje osiguraju financijska sredstva potrebna za naknadu troškova stanovanja , a najkasnije od siječnja 2018.godine.

Članak 37.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije".

 

KLASA:550-01/17-01/7
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje,03.kolovoza  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PRDSJEDNIK
Marko Sladaković