ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 08/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2. sjednici od 03.kolovoza 2017.g., donosi

O D L U K U
O PRESTANKU VAŽENJA
PRAVILNIKA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

I.

Ovom Odlukom Pravilnik o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,br.7/2014.) prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 008-01/17-01/3
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje,03.kolovoza 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković