ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje u 2016.god.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 082/2015), članka 32. Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.8/09.,15/10 i 4/13.), u daljnjem tekstu Općina, Općinsko vijeće na 24.sjednici  održanoj dana 27.veljače 2017. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE KISTANJE U 2016. GODINI

I.UVOD

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 082/2015) definirano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava  civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava  koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine,
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća,
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite,
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i    katastrofi prema načelu solidarnosti.

II.STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Sustav civilne zaštite na području Općine organizira se i provodi sukladno:
Zakonu o civilnoj zaštiti (NN 082/2015)
Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09)
Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10)
Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, osim odredbi članaka 14., 21., 22. i 23 (NN 73/97 i 174/04))
Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 039/2013) te podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona.
Na temelju tih zakona i podzakonskih propisa Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće akte iz područja civilne zaštite:

 1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kistanje (Općinsko vijeće na sjednici održanoj  30.07.2010.g.,nakon dobivenog MIŠLJENJA MUP/PU Šibensko-kninske,br.511-13-06-6370/4-2010. S.G. ,(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.11/10) .
 2. Usklađenje Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Kistanje .(Elaborata  usklađenja (1) Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Kistanje, izrađen od stručnog izrađivača tvrtke ALFA ATEST .o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, Poljička cesta 32, 21000 Split iz srpnja 2014. godine sastoji se od jednog (1) uvezenog primjerka (od 86 stranica na 86 listova) s grafikom od 5 priloga , te Priloga A.Položaj i karakteristike područja Općine Kistanje (24 stranice na 24 lista ),Priloga B. Izvadak za urbaniste –zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja (11 stranica na 11 listova) i jednog CD-a s grafikom, u privitku kojega je i Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje Šibenik,KLASA:810-03/14-03/05,URBROJ:543-16-14-5 od 24.07.2014.), za koji je Općinsko vijeće Općine Kistanje na 8.sjednici od 26.08.2015.g. donijelo Odluku o usklađenju ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 10/14).
 3. Plan zaštite od požara za Općinu Kistanje ,koji je temeljem prethodne Procjene donijelo Općinsko vijeće Općine Kistanje na 12.sjednici održanoj 30.07.2010.("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 11/10).
 4. Odluka načelnika Općine Kistanje od 03.07.2012. ,sukladno Suglasnosti Vatrogasne  zajednice Šibensko-kninske URBROJ:218/1-15/3-Z-25//2012.
 5. Plan zaštite i spašavanja i civilne zaštite Općine Kistanje izrađen od strane stručnog izrađivača ALFA ATEST d.o.o. Split, Općinsko vijeće Općine Kistanje na 9.sjednici, od 17.10.2014. donijelo je Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.12/14).
 6. Odluku o osnivanju motriteljsko-dojavne službe ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 11/15).
 7. Plan unapređenja zaštite od požara  na području Općine Kistanje za 2015.g.("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 11/15).
 8. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih putova ,prosjeka i probijanje protupožarnih putova ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj

11/15).

 1. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015., na području Općine Kistanje ("Službeni vjesnik  Šibensko-kninske županije",broj 11/15).
 2. Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 9/13).
 1. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite , od 24.07.2013.g.
 2.  Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite (Općinski načelnik, 12.07.2013.)

 

Općina je kroz proteklu godinu uredno i u zakonski propisanom opsegu financirala troškove civilne zaštite.

III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

1. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Općina Kistanje  osnovala je i imenovala je Stožer civilne zaštite Općine Kistanje  , temeljem članka 24.stavka 1.Zakona o sustavu civilne zaštite ("NN" 82/2015) , članka 6.st.1. Pravilnika o sastavu stožera ,načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika ,zamjenika  načelnika i članova stožera civilne zaštite ("NN" 37/16.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje
129/05.,109/07.,125/08.,36/09. I 150/11) i članka 46.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 08/09.,15/10. i 4/13.),načelnik Općine Kistanje donio je  30.prosinca 2016.godinu Odluku  o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje KLASA:810-05/16-01/1,URBROJ:
2182/16-02-16-1 u slijedećem sastavu:
-Borislav Šarić,prvi zamjenik općinskog načelnika Općine Kistanje– načelnik stožera
-Marko Sladaković,predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje-zamjenik načelnika stožera
-Roko Antić, drugi zamjenik općinskog načelnika Općine Kistanje-član
-Danijela Erceg,voditeljica Odjela za preventivu i planiranje PUZS Šibenik-član
-Ivan Vidović,načelnik Policijske postaje Knin-član
-Marijan Poturović,pročelnik JUO Općine Kistanje-član
-Milan Kalat,Hrvatska gorska služba spašavanja,Stanica Šibenik-član
-Radovan Ognjenović,zapovjednik DVD "Sveti Juraj",Kistanje-član
-Momčilo Grčić,direktor K.P.Kistanje d.o.o.,Kistanje-član
-Anđelka Balić,ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Knin-član
-Aurelio Coen,dr.med.,Ordinacija  opće medicine u ambulanti Kistanje-član
-Mirko Vojnović,komunalni reda u JUO Općine Kistanje-član

Stožer civilne zaštite osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

  Postrojba civilne zaštite na području Općine osnovana je odlukom Općinskog načelnika, u skladu s usvojenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine. Popunjavanje iste provodi se u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i opremanju postrojbi zaštite i spašavanja i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07), a u suradnji s Područnim uredom za civilnu zaštitu – Šibenik  te Područnim uredom za poslove obrane – Šibenik.

2. VATROGASTVO

            Na području Općine djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sveti Juraj" Kistanje. DVD "Sveti Juraj" Kistanje u svom operativnom sastavu treba imati 30 vatrogasaca. Popunjenost ovisi o raspoloživim sredstvima i potrebama aktivnosti društva.
Dobrovoljno vatrogasno društvo efikasno je obavilo svoje zadatke u 2015. i 2016.g.god. što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine.
Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području, stoga je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za 2017. uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama. Proračunska bi sredstva, zajedno s ostalim prihodima DVD-a, trebala biti dostatna za financiranje godišnjih potreba DVD-a, uključujući i provođenje Plana motrenja i čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.

3. UDRUGE

            Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planovima jedinica lokalne samouprave. Na području općine nema takvih udruga.

4. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

            U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.
Općina Kistanje je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite sukladno članju 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 082/2015).

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sveti Juraj" Kistanje
2. Komunalnog poduzeća "Kistanje" d.o.o. 

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br.082/2015) definirao je obavezu izrade Procjene rizika od katastrofa i  Planova civilne zaštite za područja Jedinica lokalne samouprave. Čelnik Državne uprave donosi pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su donijeti procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu gore navedenog pravilnika.
Procjene ugroženosti i planovi civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) ostaju na snazi do donošenja gore navedenih procjena i planova
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu civilne zaštite i podizanju razine opće kulture ljudi o civilnoj zaštiti na području Općine, načelnik Općine, odnosno stručne službe Općine provodile su upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga civilne zaštite ako do istih dođe.
Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Općine.

VII ZAKLJUČAK

Na temelju analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine može se zaključiti sljedeće:
Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se zadovoljavajućim
Iz analize je vidljivo da je općinskim aktima još nisu regulirani svi segmenti sustava civilne zaštite potrebni za njegovo učinkovito djelovanje
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite Općine potrebno je utvrditi aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva s ciljem njegovog što kvalitetnijeg razvoja

KLASA:810-01/17-01/4
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 27.veljače 2017. godine          
Predsjednik Općinskog vijeća
 Marko Sladaković