PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.godini

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici od 27.veljače  2017.g., donijelo je

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina
  na području općine Kistanje u 2017.godini

Članak 1.

  • (1) Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine

Kistanje za 2017.g. (u daljnjem tekstu:Program) utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:
- javnih površina,
- nerazvrstanih cesta,
- groblja i
- javne rasvjete.

  • (2)Gradnja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme na području

općine Kistanje za 2017.godinu , financirati će se iz:
-komunalnog doprinosa,
-dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
-sredstava koncesijskih naknada,
-proračuna Općine Kistanje,
-sredstava pomoći Županije Šibensko-kninske i
-drugih izvora

  • (3)Program sadrži:

-opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture ,iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora  financiranja prikazani su tablično.

  • (4) Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Općine Kistanje, razvojnoj

politici, ukazanim potrebama i mogućnostima za izgradnju određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

  • (5) Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem

važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme pripreme ovog programa, a točan opseg i vrijednost radova utvrdit će se nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave odnosno nabave bagatelne vrijednost.

  • (6) U svrhu gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture i drugih infrastrukturnih

građevina i uređenja javnih površina, Općina Kistanje uređuje građevinsko zemljište u svom vlasništvu  i  zemljišta u vlasništvu fizičke ili pravne osobe temeljem prethodnog osnivanja prava građenja ili prava služnosti  na njemu i sklopljenih ugovora odnosno sporazuma.

  • (7) Troškove ili dio troškova potrebnih za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju

nerazvrstane ceste može snositi osiguravatelj sredstava koji s općinom  sklopi ugovor o uređenju građevinskog zemljišta, odnosno ugovore o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u slučaju kad ta nerazvrstana cesta nije planirana Programom. Osiguravatelj sredstava čijem zemljištu ili građevini služi nerazvrstana cesta može, uz suglasnost općine, izgraditi nerazvrstanu cestu i urediti javnu površinu vlastitim sredstvima, kao i cestu koja svojom trasom i kapacitetom premašuje potrebe zemljišta, odnosno građevine osiguravatelja sredstava, ako je ona planirana prostornim planom.

  • (8) Osiguravatelju sredstava čijem zemljištu ili građevini služi komunalna infrastruktura

izgradnja koje nije predviđena Programom, a koji s jedinicom lokalne samouprave sklopi ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u pogledu financiranja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, mogu se priznati troškovi koje plaća na temelju ugovora o financiranju uređenja , do visine komunalnog doprinosa koji se odnosi na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U slučajevima kada ukupni troškovi uređenja građevinskog zemljišta premašuju iznos komunalnog doprinosa koji će biti utvrđen za gradnju građevina kojima služi ta komunalna infrastruktura izgradnja koje nije predviđena Programom, osiguravatelj sredstava će bespovratno financirati razliku troškova.

Članak 2.

  1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

A.1. Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 2.231.800,00 kn, a rasporedit će se kako slijedi:

Red.br.

Naziv

Plan 2017.

Prve izmjene

1.

Javne površine

120.000,00

827.000,00

2.

Nerazvrstane ceste-novo naselje"Kistanje 1" itd.

450.000,00

898.800,00

3.

Groblja

50.000,00

100.000,00

4.

Javna rasvjeta

0

0

5.

Ostalo-gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada,pročišćavanje fekalne kanalizacije i vodovodne mreže.

400.000,00

406.000,00

UKUPNI RASHODI:

1.020.000,00

2.231.800,00

A.2. Sredstva za financiranje ovog Programa osiguravaju se iz:


Red.br.

Naziv

Plan 2017.

Prve izmjene

1.

Komunalni doprinos

0

30.000,00

2.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

0

10.000,00

3.

Proračun Općine Kistanje

370.000,00

412.800,00

4.

Pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

350.000,00

499.000,00

5.

Nacionalni park "Krka"

0,00

870.000,00

5.

Pomoć od Ministarstva prostornog uređenja i gradnje

100.000,00

80.000,00

6.

Pomoći od  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

0

80.000,00

7.

Pomoć od Županije Šibensko-kninske

0

100.000,00

8.

Ostalo –Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik

200.000,00

150.000,00

UKUPNI PRIHODI:

1.020.000,00

2.231.800,00

  1. JAVNE POVRŠINE

1.1. Javne površine definirane su kao površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:
- javnoprometne površine su nerazvrstane ceste (trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, pješačke zone, pješačke staze, tuneli, parkirališta, javne garaže, nogostupi, biciklističke staze, stajališta javnoga prometa, javna stubišta i slične površine);
- javne zelene površine su površine s vegetacijom (travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, kazete, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina) kojih je korištenje namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala može nalaziti dječja igrališta, fontane, vodoskoci, javna rasvjeta, zidići te ostali sadržaj;
- ostale površine (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore).
1.2. Za realizaciju gradnje javnih površina u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  827.000,00 kuna.
1.3. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:

R.br

Naziv aktivnosti

Opis

Vrijednost u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

1.

Uređenje Trga  Petra Preradovića,Kistanje

Projektna dokumentacija za uređenje Trga P.Preradovića-dovršetak.

50.000,00

10.000,00

2.

Uređenje trga v.Nikole

Projektna dokumentacija Trga sv. Nikole-dovršetak.

50.000,00

10.000,00

3.

Uređenje javne površine u funkciji parka u Novom naselju
"Kistanje 1".

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parka u novom naselju Kistanje 1 ,Kistanje.

0

40.000,00

4.

Uređenje javne površine u funkciji parka u Novom naselju
"Kistanje 1".

Izgradnja parka (uređenje terena,nabava zemlje, tucanika,izrada pješačkih
staza  te nabava i sadnja trave i stabala).

 

0

 

150.000,00

5.

Uređenje javne površine u funkciji parka u Novom naselju
"Kistanje 1".

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje parka .

 

0

 

10.000,00

6.

Izgradnja I uređenje  javnih površina –šetnica,park,parkiralište itd.na širem pordučju općine

Izgradnja auto kampa

0

150.000,00

7.

Uređenje okoliša

Uređenje okoliša i pripremni radovi na lokaciji budućeg EKO  centra  sa tržnicom  u Kistanjama .

0

400.000,00

8.

Priprema podloge za autobusne nadstrešnice.

Uređenje temelja za postavljanje  autobusnih nadstrešnica ( x1 ).

0

2.000,00

9.

Nabava autobusnih nadstrešnica

Nabava dvije autobusne nadstrešnice  (x 1)

0

25.000,00

10.

Izgradnja moblnog reciklažnog dvorišta - betonski radovi.

Izrada temelja-podloge za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner.

20.000,00

0

11.

 

Uređenje zelenih površina  uz  D59 kroz Kistanje

Priprema i uređenje zemljišta ,nabava sjemena trave i stabala te sadnja istih na  zemljišnom pojasu uz državnu cestu D59 

0

30.000,00

Ukupno:

120.000,00

827.000,00

2.NERAZVRSTANE CESTE
2.1.Zakonom o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim tim zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu toga zakona.
Nerazvrstanu cestu čine:
-cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
-građevna čestica, odnosno cestovno zemljište površine koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),
-zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,
-prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,
-javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta financira se rasporedom prihoda općinskog  proračuna iz svih zakonom predviđenih izvora financiranja, a planira u ovom programu prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.
2.2. Za realizaciju nerazvrstanih cesta u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  898.800,00 kuna.

2.3. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:

R.br.

Naziv aktivnosti

Opis

Plan 2017.
u HKR

I.Izmjene 2017.
u HRK

 

1.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica.

Izgradnja i uređenje cca  250metara ulice Marka Marulića  što podrazumijeva asfaltiranje kolovoza ,izgradnju i asfaltiranje nogostupa,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta.

 

400.000,00

 

630.000,00

2.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica.

 

Nadzor nad radovima na izgradnji i uređenju cca  250metara ulice Marka Marulića. 

 

0

 

15.000,00

 

3.

Izgradnja priključaka na nerazvrstanu cestu.

Izvođenje zemljanih,betonskih i asfalterskih radova na izgradnji priključaka nerazvrstanim cestama, u ukupnoj dužini od 50 metara.

 

50.000,00

 

50.000,00

4.

Autobusne nadstrešnice

Nabava  autobusnih nadstrešnica

0

25.000,00

5.

Zaštita od požar

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje protupožarnog puta Pištavac ,na području općine Kistanje

 

0

 

8.800,00

6.

Zaštita od požar

Izgradnja i uređenje protupožarnog puta Pištavac

0

120.000,00

7.

Nabava kosilice

Nabava kosilice za priključak na kamion za protupožarnu zaštitu

0

50.000,00

Ukupno:

450.000,00

898.800,00

3. GROBLJA
3.1. Za realizaciju izgradnje infrastrukture  groblja u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  100.000,00kuna.
3.2. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:


R.br.

Naziv aktivnosti

Opis

Plan 2017.
u HKR

I.Izmjene 2017.
u HRK

 

Izgradnja  ograde /kapele na mjesnim grobljima/općenito

Projektna dokum.za sanaciju, obnovu, rekonstrukciju ili izgradnju građ.objekata na grobljima (kapelice, ograde).

 

50.000,00

 

30.000,00

 

Izgradnja ograde/kapele na mjesnom groblju Varivode

Radovi-dio  Općine Kistanje

0

50.000,00

 

Izgradnja katoličkog groblja u novom naselju
Kistanje 1,Kistanje

 

Projektna dokumentacija-dovršetak izrade

 

0

 

20.000,00

Ukupno:

50.000,00

100.000,00

4. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE   
    INFRASTRUKTURE  ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA ,
    PROČIŠĆAVANJA FEKALNE KANALIZACIJE I DIO KOJI  
    SUFINANCIRA OPĆNA KISTANJE ZA IZGRADNJU VODOVODNE
    MREŽE

4.1. Za realizaciju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada , pročišćavanje fekalne kanalizacije i dio koji sufinancira Općine Kistanjene za izgradnju vodovodne mreže u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  406.000,00kuna.
4.2. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:

R.br.

Naziv aktivnosti

Opis

Plan 2017.
u HKR

I.Izmjene 2017.
u HRK

1.

Nabava  mobilnog reciklažnog dvorišta tip kontejner

Nabava mobilnog reciklažnog dvorište tipa kontejner za odlaganje raznog otpada (x2)

 

100.000,00

 

100.000,00

2.

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta-izrada podloge /temelja.

Izgradnja  podloge/temelja za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner (x2)

 

0

 

6.000,00

3.

Stacionarlno reciklažno dvorište

Projektna dokumentacija

 

80.000,00

 

80.000,00

4.

Stacionarno reciklažno dvorište

Izgradnja –pripremni radovi ,dio

 

100.000,00

 

0

5.

Izgradnja vodovodne mreže za zaseok Reljići

Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža (dio)

 

100.000,00

 

100.000,00

6.

Dovodni gravitacijski cjevovod Kistanje-manastir Krka sa bogoslovijom

Izrada projektne dokumentacije-Izvedbeni projekt sa tender dokumentacijom dovršetak

20.000,00

20.000,00

 

Zaštita okoliša

Nabava kompostera  za kućni otpad

 

0

 

100.000,00

Ukupno:

400.000,00

406.000,00

Članak 3.
Vrijednost pojedinih radova  ovog Programa utvrđena je na temelju procijenjenih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koje čine eventualni troškovi vezani za imovinsko pravne odnose, projektiranje, nadzor, izvođenje radova i ostali prateći troškovi, te nakon provedenog postupka nabave.

Članak 4.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno , u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o cestama i ostalom važećom zakonskom regulativom.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata i uređaja koji nisu predviđeni Programom , o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinskom vijeće općine Kistanje na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 5.
Općinski načelnik Općine Kistanje dužan je do kraja ožujka 2018.godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Kistanje izvješće o izvršenju ovog Proračuna za 2017.godinu.

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan nakon  objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

KLASA:363-01/16-01/13
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje ,27.veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković