ZAKLJUČAK o ukidanju redukcije javne rasvjete

Na temelju članka 32.Statuta OPćine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,10/15. I 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje  na 24.sjednici,od 27.veljače 2017.g., donosi

 

ZAKLJUČAK
o ukidanju redukcije javne rasvjete

 

  1. Ukida se  do daljnjega mjera redukcije javne rasvjete na području općine Kistanje ,donesena Zaključkom  na 9.sjednici Općinskog vijeća Općine Kistanje ,dana 17.listopada 2014.g.
  1. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se općinski načelnik ,koji će sa tvrtkom  "Pectus" d.o.o.  iz Perkovića,koja održava javnu rasvjetu temeljem pisanog četverogodišnjeg ugovora, dogovoriti detalje oko realizacije ovog zaključka.
  1. Zaključak stupa na snagu  dan nakon objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a objavit će se I na web stranicama Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:021-01/17-01/1
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 27.veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković