ODLUKA O DONOŠENJU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2016.G.

Na temelju članka7.st.3. i čl.39.st.2. Zakona o proračunu („Narodne novine”,broj 87/08 i 15/15) i čl.32. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 23.sjednici,od 23.prosinca 2016.godine, donosi

ODLUKA
O DONOŠENJU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2016.G.


I.

Donose se Treće izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016. u tekstu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

II.

Ova odluka stupa na snagu na snagu prvog dana od objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

KLASA:400-06/16-01/3
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje,23.prosinca 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković