ODLUKA O DONOŠENJU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE ZA 2016. SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018.G.

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 I 136/12) I članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 23.sjednici,od 23.prosinca 2016.godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE ZA 2016. SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018.G.

I.

Donose se Druge izmjene i dopune Plana razvojnh programa Općine Kistanje sa projekcijama plana za 2017. i 2018.g., u tekstu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

II.

Ova odluka stupa na snagu na snagu prvog dana od objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

KLASA:400-06/16-01/4
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje,23.prosinca 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković