ODLUKA o verifikaciji suglasnosti za pokretanje postupka za kupnju dijela nekretnine označene kao kat.čest.239/2 k.o.Kistanje, u Kistanjama

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 23.sjednici od 23.prosinca 2016.g., donijelo je

ODLUKU
O verifikaciji suglasnosti za pokretanje postupka za kupnju dijela nekretnine označene kao kat.čest.239/2 k.o.Kistanje, u Kistanjama

1.Verificira se odluka općinskog načelnika o pokretanju postupka za kupnju dijela nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske označene kao kat.čest.239/2 k.o.Kistanje u Kistanjama u svrhu provedbe projekta „Centar za posjetitelje Nacionalnog parka Krka u Kistanjama“.
2. Ovlašćuje se načelnik Općine Kistanje da poduzme sve potrebne aktivnosti koje će dovesti do kupnje nekretnine iz prethodnog stavka.
3.Konačnu odluku o kupnji nekretnine označene kao kat.čest.239/2 k.o.Kisdtanje donijet će Općinsko vijeće Općine Kistanje ,nakon što bude utvrđena cijena i drugi uvjeti kupovne te po prethodno dobivenim potpunim informacijama načelnika u vezi pitanja iz ove Odluke.
4.Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:021-05/16-01/29
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje,23.prosinca 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković