ODLUKA o davanju mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner Komunalnom poduzeću "Kistanje" d.o.o. iz Kistanja ,na upravljanje i gospodarenje

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 23.sjednici od 23.prosinca 2016.g., donijelo je

ODLUKA
o davanju mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner Komunalnom poduzeću "Kistanje" d.o.o. iz Kistanja ,na upravljanje i gospodarenje


1. Općina Kistanje daje Komunalnom poduzeću „Kistanje“ d.o.o. iz Kistanja na korištenje, upravljanje i gospodarenje jedno mobilno reciklažno dvorište tipa kontejner,u vlasništvu Općine Kistanje.
2. Daje se suglasnost načelniku Općine Kistanje da sa Komunalnim poduzećem „Kistanje“ d.o.o. iz Kistanja odgovarajući ugovor kojim će pobliže regulirati međusobna prava i obveze sukladno prethodnom stavku , bez plaćanja najma .
3. Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:021-05/16-01/31
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje,23.prosinca 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković