TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.,152/14. i 99/15.), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine"  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 23.sjednici, od 23.prosinca  2016.g., donosi

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

Članak 1.

U Programu socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 16/15.,   8/16. i 4/13),

članak 2.mijenja se i glasi:
"Članak 2.

Za provođenje ovog Programa  osigurat će se sredstva u   Proračunu Općine Kistanje za 2016.godinu u ukupnom iznosu od:

PLANIRANO:             I. IZMJENE                 II.IZMJENE                        III.IZMJENE
874.000,00 kn           944.780,00 kn                985.780,00 kn                        1.072.190,00

Članak 3. mijenja se i glasi:
"Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

            NAZIV                                                                   Plan            I.Izmjene    II.Izmjene      III.Izmjene


1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

20.000

50.000

50.000

75.000,00

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

20.000

20.000

20.000

10.000,00

3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove

30.000

30.000

30.000

22.000,00

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

540.000

500.000

500.000

500.000,00

5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000

5.000

5.000

5.000,00

6. Pomoć starim i nemoćnim

50.000

92.880

92.880

207.800,00

7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

5.000

5.000

5.000

3.000,00

10.Sufinanciranje programa javnih radova

144.000

165.900

165.900

159.390,00

11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni  programom   socijalne pomoći

45.000

76.000

117.000

90.000,00

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom  predškole (Obuhvaćeno posebnim programom   predškole)

15.000

0,00

            0,00

              0,00

SVEUKUPNO:

874.000

944.780

985.780

1.072.190,00

 

Izvori financiranja

Plan

I.Izmjene

II.Izmjene

III.Izmjene

Općina Kistanje

196.000

220.000

261.000

        308.032,00

Šibensko-kninska županija

500.000

500.000

500.000

        500.000,00

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa

8.000

8.000

8.000

          0,00 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

120.000

216.780

216.780

        264.158,00

UKUPNO

874.000

944.780

985.780

    1.072.190,00

Članak 4.

Treće izmjene i dopune Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g stupaju na snagu prvog dana nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji», a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:021-05/16-01/4
URBROJ:2182/16-01-16-5
Kistanje , 23.prosinca  2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković