NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE KISTANJE – ROK ZA PREDAJU PONUDA OD 07.11.2023. DO 16.11.2023.G.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Kistanje, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samog vlasništva na nekretnini sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na zemljištu na kat.čest.br.3998/2 k.o. Kistanje, površine  1776 m2, upisano u  ZK uložak 1729, u naravi prirodno neplodno zemljište.
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama od 07.11.2023. do 16.11.2023.


U točci V. Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje, KLASA:024-04/23-01/2, URBROJ:2182-16-01-23-2 od 29.rujna 2023.g. (Odluka u privitku) uz pisanu ponudu navedeni su potrebni prilozi .

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u prostorijama općinske  uprave  Općine Kistanje, Trg sv. Nikole 5, 22305 Kistanje . O  danu i  satu  otvaranja ponuda bit će pravodobno obaviješteni natjecatelji, odnosno podnositelji ponuda.

Natjecatelji su dužni pisane ponude dostaviti putem pošte ili predajom u pisarnici u zatvorenoj omotnici uz naznaku "Ponuda za natječaj – prodaja nekretnina – ne  otvaraj" na adresu Općina  Kistanje, Trg sv. Nikole 5, 22305 Kistanje.

OPĆINA KISTANJE

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje