ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2015.godini

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 14//14 i 36/15), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18.sjednici od 23.ožujka  2016.g., donijelo je

 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
Programa  gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina
  u 2015.godini

 

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i

komunalnih vodnih građevina Općine Kistanje u 2015.g.

  1. Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih

vodnih građevina u 2015.g. planiran u visini od 1.990.015,00kuna , a ostvaren  u visini od 1.525.903,90 kuna , odnosno sa 76,678%.

  1. Program je ostvaren  kao slijedi:

A)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda


R.br.

Naziv investicije

Opis

Plan

Ostvareno

Napomena

 

1.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"-II.faza,
jugozapadno područje naselja, bez ulica Gospe Letničke I Gojka Šuška-dovršetak izgradnje.

Izgradnja i uređenje cca 1.000 metara ulica sa izvedbom nogostupa na obje strane ulica sa asfaltiranjem kolovoza i nogostupa ,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta, i to:

 

 

701.608,97

 

 

746.752,15

 

DIONICE:

 

 

 

a)Ulica M.Marulića-dovršetak radova  započetih 18.11.2014.

111.763,00

111.763,00

Projekt:PORLZ365
Ukupna vrijednost izvedenih radova je
491.762,76 kn s PDV,odnosno 393.410,21 kn bez PDV-a. U 2014. g.
po Prvoj privremenoj situaciji ukupno je  izvedeno radova za 390.616,99 kn , a plaćeno 380.000,00 kn. U siječnju  2015.
izvedeno je  radova u vrijednosti od 101.145,78 kn  (Konačna situacija od11.02.2015.)
Izvori:
MRRFEU
380.000,00 kn
i
Općina Kistanje
111.763,00 kn

b)Ulica Glama,L=269,08
(sa nogostupima)
(Radovi+nadzor)

 

589.845,97

634.989,15

Projekt:PORLZ135
Ukupna vrijednost:
634.989,14 kn s PDV
Od toga:
Radovi:499.951,32 kn,
bez PDV-a, odnosno 624.939,14 kn sa PDV-om +10.050,00 kn nadzor (s PDV-om),
Izvori:
MRRFEU 350.000,00 kn
i
Općina Kistanje
284.989,14 kn

 

2.

 

 

 

 

Modernizacija nerazvrstanih cesta

 

 

 

 

Modernizacija seoskih nerazvrstanih cesta.

1.110.406,10

602.906,19

 

DIONICE:

 

 

 

a)ŽC 6053-Matijevići-Đilasi  (Naselje Kolašac) ,L=1.200m

 

361.562,90

 

 

361.562,90

Projekt : PORLZ145
Ukupna vrijednost:
602.906,19 kn
Od toga:
Radovi:472.384,95 kn bez PDV-a,
odnosno 590.481,19 kn sa PDV +  12.425,00 kn nadzor.
Izvori:
MRRFEU
443.000,00 kn
i
Proračun
Općine  Kistanje
159.906,19 kn
(Radovi:147.481,15 kn +12.425kn  nadzor).

b)Stjelje-Zorice (naselje Nunić/ukupno 700m.
I nadzor:

228.918,29

12.425,00

228.918,29

12.425,00

 

Od ŽC6062-Ljune, L=1.017 m

325.400,00

0

0

Od LC-Manojlovići (Dubravari),L=545 m

 

182.100,00

 

0

 

0

 

3.

Modernizacija ulice Nikole Tesle u Kistanjama

Izvođenje zemljanih,betonskih i asfalterskih radova na modernizaciji cca 700 m kolovoza  i izgradnja nogostupa/pješaćke staze na jednoj strani ulice.

 

114.000,00

 

113.155,39

Radove na kolovozu  izravno financirale ŽUC ŠKŽ.
Radove na nogostupu/pješačkoj stazi financirali:
N.P.Krka 112.000,00
kn I Općina Kistanje 1.155,39 kn

 

4.

Sanacija precrpnice kanalizacije u novom naselju "Kistanje 1",u Kistanjama.

Demontaža  neispravnih ,nabava i montaža novih pumpi ,ventila itd. u precrpnici kanalizacije.

40.000,00

39.090,23

Izvor:
Općina Kistanje 100%

 

 

 

1.966.015,00

1.501.903,90

 

ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA

PLAN

OSTVARENO

Proračun Općine Kistanje

553.515,16

596.903,95

Ministarstvo regionalnog razvoja  i fondova Europske unije

793.000,00

793.000,00

Nacionalni park KRKA

112.000,00

112.000,00

Državni ured za obnovu I stambeno zbrinjavanje

507.500,00

0

Ukupno:

1.966.015,10

1.501.903,90

B).Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

R.
BR.

Naziv investicije

Opis

PLAN

OSTVARENO

2.

Reciklažno dvorište

Projektna dokumentacija
-Idejni projekt

24.000,00

24.000,00

Ukupno:

24.000,00

24.000,00

 

ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA

PLAN

OSTVARENO

Općina Kistanje

24.000,00

24.000,00

 

REKAPITULACIJA

NAZIV

PLAN

OSTVARENO

A)
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture –javne površine,staze,nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, odvodnja oborinskih voda

1.966.015,00

1.501.903,90

B)
Gradnja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanja otpadnih voda-projektna dokumentacija

24.000,00

24.000,00

Sveukupno:

1.990.015,00

1.525.903,90


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/16-01/8
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.ožujka 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković