DODATNI PODACI vezani uz raspisani Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

(Narodne novine br.102/2012. od 12.rujna 2012.g.)

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI


Ova obavijest i upute objavljeni su na web-stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr i na oglasnoj ploči Općine Kistanje.

Naziv upravnog odjela: Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje
Naziv radnog mjesta: Samostalni upravni referent
Broj izvršitelja: 1 izvršitelj/ica ,na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
– magistar pravne struke ili stručni specijalist pravne struke,
– najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta:
Obavlja stručne poslove iz oblasti rada i radnih odnosa ,socijalne skrbi, udruga, imovinsko pravnih odnosa, priprema dokumentaciju radi prisilne naplate potraživanja ,po punomoći općinskog načelnika zastupa općinu pred nadležnim sudovima .Surađuje na pripremi koncepata općih i pojedinačnih akata;vodi zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća, radnih tijela i drugo.
Prati propise iz oblasti svog radnog mjesta.
Vodi urudžbeni zapisnik (prijem i slanje pošte),te brine o arhivskoj građi.

Podaci o plaći :
Podaci o plaći navedenog radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 12/10). Slijedom toga plaću samostalnog upravnog referenta čini umnožak radnog mjesta 1,15 i osnovice za izračun plaće u iznosu od 5.108,84 kuna bruto, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica za izračun plaće utvrđena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina sastoji se iz :

I.Provjera znanja ,sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat
prima-pismeni tekst.
II.Provjera poznavanja rada na računalu
III. Intervju

I.Provjera znanja ,sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima-pismeni test.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje temelje se na slijedećim propisima:

1. iz Ustava Republike Hrvatske (NN br.85/10)
2. iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05. i 109/07.,125/08., 36/09. I 150/11),
3. iz Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("NN",117/93, 69/97.,33/00,73/00,127/00,59/01,107/01,117/01,150/02,
147/03,132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08 i 25/12)
4. iz Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj)
samoupravi („NN" br.86/08 i 61/11)

II.Provjera poznavanja rada na računalu:

Obavlja se utvrđivanjem znanja rada na računalu u WORDU i EXCELU.
Utvrđivanje znanja i sposobnosti (brzine i točnosti) utvrđuje se prijepisom teksta u trajanju od 5 minuta i diktata teksta od tri minute, a na osnovi ukupnog rezultata točno prijepisanih, odnosno napisanih riječi. U EXCELU- utvrđuje se znanje izrade tablice sa znanjem korištenja formula osnovnih matematičkih operacija,u trajanju od 5 minuta.

Pravila provjere znanja-testiranja:

1.Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature,bilježaka, mobitela,napuštati prostorije u kojoj se obavlja provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
3. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena
pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg se kandidat prijavio.
4. Za provjeru znanja i sposobnosti testiranjem dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.
5. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 4. postigao najmanje 5 bodova (50% ukupnog broja bodova).

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 10.

Kandidati koji su zadovoljili na pismenoj provjeri znanja pristupaju testiranju za rad na računalu.

• Za provjeru znanja i sposobnosti za rad na računalu dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.
• Smatra se da je kandidat položio provjeru znanja za rad na računalu ako je postigao najmanje 5
bodova (50% ukupnog broja bodova).

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju znanja rada na računalu je 10 .

Kandidati koji zadovolje na testiranju iz provjere rada na računalu pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja.

Razgovor (intervju) s Povjerenstvom provest će se istog dana.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja kroz razgovor (intervju) sa kandidatima utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se od 1 do 10 bodova.

Maksimalno ostvariv broj bodova na razgovoru (intervjuu) je 10 .

Ukupan broj bodova kojeg kandidat može postići pisanom provjerom znanja (pisanim testiranjem), provjerom znanja rada na računalu (testiranjem znanja za rad na računalu) i razgovoru (intervjuu) je 30.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijamu u službu.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje donosi Rješenje o prijamu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj.
Kandidat koji nije zadovoljan Rješenjem o prijamu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu općinskom načelniku Općine Kistanje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA, NA WEB-STRANICI OPĆINE KISTANJE I NA OGLASNOJ PLOČI OPĆINE KISTANJEPredsjednik
Povjerenstva za provedbu javnog
natječaja za prijam u službu