Raspored, početak i završetak radnog vremena

Obzirom na upite trgovaca, ugostitelja i građana o radnom vremenu prodavaonica i drugog oblika trgovine na malo (posebno nedjeljom i blagdanima) i te ugostiteljskih objekata, Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje daje slijedeću

OBAVIJEST
1.Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo samostalno određuje
trgovac.

Vidi: Članak 57. stavak 1. Zakona o trgovini („Narodne novine" ,br.87/08,96/08,
116/08,76/09 i 114/11) koji glasi:

"Trgovac određuje radno vrijeme prodavaonice i drugog oblika trgovine na malo (u
daljnjem tekstu: prodavaonica) u skladu s ovim Zakonom pri čemu će uzeti u obzir potrebe kupaca, broj radnika zaposlenih u prodavaonici i poštivanje njihovih prava uređenih ovim Zakonom, Zakonom o radu, drugim radno pravnim propisima, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća i ugovorom o radu, posebno u pogledu plaće i naknade plaće, dodataka na plaću, rasporeda i preraspodjele radnog vremena, prekovremenog i noćnog rada, te stanke, dnevnog, tjednog i godišnjeg odmora."

Člankom 61.st.1. Zakona o trgovini propisano je:

„Radno vrijeme prodavaonice trgovac je dužan istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo na ulazu u prodavaonicu".

Odluka o radnom vremenu u djelatnosti trgovine („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije „br.10/2008.) , prestala je važiti.

2. Radno vrijeme u ugostiteljstvu regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine",broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12) i Odlukom o ugostiteljskim djelatnostima na području općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 7/10).

Navedenom Odlukom je propisano da izvršno tijelo, na ugostiteljev zahtjev, može rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog Zakonom i Odlukom, a radi organiziranja pojedinih prigodnih proslava (dočeka Nove godine, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine, Turističke zajednice, lokalne udruge, organizacije svadbi i maturalnih zabava i sličnih događanja).

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje.