JAVNI POZIV ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje, sukladno članku 28. stavku 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) radi podnošenja zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog upravnog tijela upućuje 

JAVNI POZIV
ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA U PROSTORU
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE


Pozivaju se svi vlasnici / investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kistanje da Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, Ispostava Knin, Ulica dr.Franje Tuđmana 2,22300 Knin podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se u smislu Zakona nova zgrada, odnosno dograđeni dio postojeće zgrade bez građevinske dozvole odnosno protivno građevinskoj dozvoli evidentirana na digitalno ortofoto karti od 21. lipnja 2011. godine.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjevu za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju, radi ozakonjenja zgrade, podnositelj zahtjeva prilaže:

1.Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.
2.Tri primjera arhitektonske snimke ovlaštenog arhitekta.
3.Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti po ovlaštenom inženjeru građevinarstva.
4.Uvjerenje o prebivalištu do 21. 6. 2011.
5.Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (vlasnički list, sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Zahtjev za donošenje Rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 31. prosinca 2012. godine odbacuje se Rješenjem.

Za sva potrebna dodatna objašnjenja možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje u uredovno vrijeme ili na telefon (022)763055 .

Kistanje ,09.prosinca 2011.

PROČELNIK
Marijan Poturović