ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Kistanje

Na temelju članka 75. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09) i članka 2. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 14/02. i 15/02) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 15.sjednici, od 02. ožujka 2011.godine, donosi ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Kistanje


Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Kistanje , i to kako slijedi:

1. Mjesni odbor Kistanje (za naselje Kistanje)
2. Mjesni odbor Đevrske (za naselja:Đevrske,Krnjeuve,Gošić i Zečevo)
3. Mjesni odbor Varivode (za naselja:Varivode,Smrdelje i Kakanj)
4. Mjesni odbor Ivoševci (za naselje Ivoševci)
5. Mjesni odbor Biovičino Selo (za naselja:Biovičino Selo, Kolašac i Modrino Selo) i
6. Mjesni odbor Nunić (za naselja:Nunić i Parčić)

Članak 2.

Broj članova vijeća mjesnih odbora Općine Kistanje, određuje se kako slijedi:

1.Mjesni odbor Kistanje - 7 članova
2.Mjesni odbor Đevrske - 5 članova
3.Mijesni odbor Varivode - 5 članova
4.Mjesni odbor Ivoševci - 5 članova
5.Mjesni odbor Biovičino Selo - 5 članova
6. Mjesni odbor Nunić - 3 člana

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 17.04.2011.g.

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Izbornom povjerenstvu na adresi Općina Kistanje, ulica dr.Franje Tuđmana 101, Kistanje u razdoblju od 03. 03.2011. do 14.03.2011.g., u vremenu od 8 ,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi lista kandidata za članove viječa mjesnih odbora dostavljaju se Izbornom povjerenstvu na adresi Općina Kistanje, ulica dr.Franje Tuđmana 101, Kistanje u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora , i to:
-od 03.03.2011. do 14.03.2011.g. u vremenu od 12,00 do 14,00 sati
-14.03.2011.g. u vremenu od 12,00 do 17,00 sati.

Uz Listu kandidata dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerovljene od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva .

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije" i u sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Općine Kistanje ulica dr,Franje Tuđmana 101,Kistanje , na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web stranici Općine Kistanje