23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
23. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 23.prosinca 2016.g. s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem:

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 22.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 30.11.2016.g.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog trećih izmjena i dopuna proračuna za 2016.
2.Prijedlog drugih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2016.
3.Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.
4.Prijedlog trećih izmjena i dopuna programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2016.g.
5.Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području Općine Kistanje za 2016.g.
6.Prijedlog drugih izmejan i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2016.
7.Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti kulture za 2016.g.
8.Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 2016.g.
9.Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja objekata za poticanje razvoja turizma,
gospodarskog rasta i održivog razvoja na području općine Kistanje u 2016.g.
10.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za pokretanje postupka za kupnju dijela
nekretnine označene kao kat.čest.br.239/2 k.o.Kistanje u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju Centra
za posjetitelje N.P.Krka, Kistanje,
11. Prijedlog o davanju Komunalnom poduzeću "Kistanje" d.o.o. iz Kistanja mobilnog reciklažnog dvorišta tipa
kontejnera u vlasništvu Općine Kistanje , na korištenje i upravljanje ,

Napomena:
Poziv sa dnevnim redom i materijalima dostaviti i:
-K.P.Kistanje d.o.o. iz Kistanja, direktoru
-Predsjednik VSNM Općine Kistanje
-DVD «Sveti Juraj» Kistanje,zapovjedniku
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

POZIV

ODLUKA O trećim  izmjenama  i dopunama proračuna Općine Kistanje za 2016.g.

II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Općine Kistanje za 2016.godinu  sa projekcijom za 2017. i 2018.godinu

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godini

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina u 2016.godini

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2016.godinu

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu

DRUGE  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja  Općine Kistanje  za 2016. godinu

PRVE IZMJENE PROGRAMA gradnje  i uređenje  objekata  u funkciji poticanja razvoja turizma, gospodarskog rasta i održivog razvoja područja općine Kistanje u 2016.g.

ODLUKA o poslovima evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza Općine Kistanje u 2017.godini