OBAVIJEST kandidatima javnog natječaja za radno mjesto viši računovodstveni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane

Temeljem članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" 86/08 i 61/11), donosi

OBAVIJEST
kandidatima javnog natječaja za radno mjesto viši računovodstveni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto viši računovodstveni referent provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama", broj 42. od 11. 04. 2013. godine, oglasnoj ploči Općine Civljane kao i na web-stranicama Općine Kistanje (www.kistanje.hr). Prijave za natječaj dostavljaju se u roku osam dana od dana objave u „Narodnim novinama".
OPIS POSLOVA
Viši računovodstveni referent prati priliv sredstava u proračunu i izvršavanje dospjelih obveza, izrađuje prijedlog općinskog proračuna, odluke o izvršavanju Općinskog proračuna, izrađuje godišnji i polugodišnji obračun proračuna, te periodične obračune i prateće dokumente te ih dostavlja Državnom uredu za reviziju, Ministarstvu financija, FINI i županiji, sastavlja obrasce za poreznu upravu, sastavlja statističke izvještaje, prati natječaje državnih i ostalih institucija za dodjelu bespovratnih sredstava, izrađuje prijedlog projekta i izvješćuje o realizaciji istih, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva, izrađuje akte kojima se uređuju Općinski porezi i druge financijske obveze, vodi knjigu ulaznih računa, priprema naloge za plaćanja, prati i kontrolira izvode žiro-računa, izrađuje tromjesečna izvješća o financijskom poslovanju, vodi evidenciju imovine, unosi i vodi podatke o uplatama i plaćanju obveza (knjiženje), obračunava plaću i druge naknade, vodi poslove u svezi sa službenim putovanjima, putne naloge, dnevnice i naknade, obavlja i druge poslove koje mu odredi općinski načelnik u skladu sa zakonima i općinskim aktima.

PODACI O PLAĆI
Osnovnu bruto plaću službenika sačinjava umnožak koeficijenata radnog mjesta (0,970) i osnovica za obračun plaće koja iznosi 5.108,84 kn bruto. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOST KANDIDATA
Naziv tijela koje provodi testiranje:
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kndidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Pretthodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedbenom testiranju i provjeri praktičnog rada.

Provjera znanja-testiranje će trajati 45 minuta.

Na web-stranicama (www.kistanje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Civljane objavit će se poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervju.
Donosi se Rješenje o prijemu u službu izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u službu.
Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskom načelniku.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA
1. Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst („Narodne novine", br. 85/10)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).
3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine", br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01 i 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka US RH 73/08 i 25/12).
4. Zakon o proračunu („Narodne novine", br. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12).