RJEŠENJE o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje iz reda predstavničke manjine

Na temelju članka 32. i 33.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/2021 )i  članka 10.Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/21), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 1.konstituirajućoj sjednici, od 11.lipnja 2021.godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje
iz reda  predstavničke manjine

1.  Matea Antić, bira se za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje iz reda pripadnika predstavničke manjine.
2. Mandat drugog  potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje iz reda pripadnika predstavničke manjine traje četiri godine, za mandatno razdoblje vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje .
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/21-01/4
URBROJ:2182/16-01-21-1
Kistanje, 11.lipnja 2021.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Kardum