RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje

Na temelju članka 32. i 33.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/21.) i  članka 10.Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/21), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 1.konstituirajućoj sjednici, od 11.lipnja 2021.godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje

  1. MARKO KARDUM , bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje.
  2. Mandat predsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje traje četiri godine, za mandatno razdoblje vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje .
  3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:021-01/21-01/1
URBROJ:2182/16-03-21-1
Kistanje, 11.lipnja 2021.g.

PRIVREMENI PREDSJEDATELJ
 Rajko Mandić