ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18-odluka USRH) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10., 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici održanoj 18.travnja 2019.godine,  donijelo je:

 

ODLUKU o izmjeni i dopuni

Odluke o komunalnoj naknadi

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 1/19), u članku 5.st.3. „Gradsko vijeće“ se zamjenjuje u „Općinsko vijeće“.

 

Članak 2.

            Članak 16. se mijenja i glasi:

Zbog važnosti za Općinu Kistanje u potpunosti se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade vlasnici, odnosno korisnici nekretnina:

  • ustanove kojima je osnivač Općina Kistanje
  • koje služe za obavljanje vjerske djelatnosti,
  • koje služe za potrebe udruga invalidnih i hendikepiranih osoba,
  • koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog i osnovnog obrazovanja,
  • koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
  • koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi.

 

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

 

 

KLASA:363-03/19-01/4
URBROJ:2182/16-02-19-2
U Kistanjama, 18.travnja 2019.g.

                                         
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković