PLAN OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2019. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09.,15/10.,4/13, 2/18), te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (Narodne novine broj 35/19), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici održanoj dana 18.travnja 2019. godine donosi

PLAN
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA
ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2019. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

I.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Općine Kistanje u 2019. godini.

II.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske (objavljen u Narodnim novinama broj 35/19) u dijelu koji se odnosi na područje Općine Kistanje kao jedinicu lokalne samouprave.
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti od požara Općine Kistanje temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana.

III.
Općina Kistanje izradila je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara, sukladno Procjeni te ih donijela na općinskom vijeću. Općina Kistanje donijela je Odluku o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Kistanje.

IV.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br.082/15) Općinsko vijeće Općine Kistanje donijelo je sljedeće akte:
- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje,
- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje u 2018. godini,
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kistanje za razdoblje od 2016. do 2020. godine,:

V.
Prema Planu zaštite od požara na području Općine Kistanje djeluje:
VATROGASNA POSTROJBA DVD „SVETI JURAJ KISTANJE“
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine Kistanje,
- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara bez obzira na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i gospodarskih objekata), spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, edukacija stanovništva po pitanju vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija.
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće većeg broja vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja požarišta pa pored navedenih postrojbi na području Općine Kistanje mogu intervenirati i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednice Šibensko-kninske županije.

VI.
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno je izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima, a nakon izvršenog kontrolnog pregleda šumskih putova od strane operativnih članova DVD Sveti Juraj Kistanje. Za organizaciju i provedbu ove aktivnosti zadužuje se komunalni redar Općine Kistanje, a za provedbu aktivnosti Vatrogasna postrojba DVD Sveti Juraj Kistanje.
 

VII.
Na području Općine Kistanje nalazi se odlagalište komunalnog otpada „Macure-Jelenik“. 
Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje zadužen je za konstantno praćenje stanja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, kao i poduzimanje stalnih mjera s ciljem sprječavanja nastajanja i sanacije «divljih» deponija, kao i drugih lokacija na kojima se povremeno nalazi deponirani otpad.

VIII.
Motriteljsko- dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.
Na području Općine Kistanje postoje građevine i otvorene površine koje su razvrstane u najviše kategorije ugroženosti te se motrenja i ophodnje vrše u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasnog operativnog centra Šibenik za takvim djelovanjem.

IX.
Na području Općine Kistanje postoji motrilačko mjesto koje pokriva područje katastarskih Općina Đevrske, Biovičino Selo, Ivoševci, Kistanje, Modrino Selo, Nunić i Gošić.

X.
Vatrogasci DVD-a Sveti Juraj Kistanje vrše izviđačko preventivne ophodnje. Ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra za takvo djelovanje .

XI.
Za ophodnju se koristi zapovjedno terensko vozilo, a u slučaju potrebe može se koristiti i navalno vozilo. Vrstu vozila za ophodnje, dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe.
Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će vatrogasci u radnim odorama opremljeni potrebnom opremom. Dinamika Izviđačko preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu zapovjednika, što se evidentira u dnevniku obavljanja ophodnji. U slučaju dojave Motriteljsko dojavne službe na zamijećene događaje požarne opasnosti na terenu, ophodnja će se upućivati na takve lokacije s ciljem poduzimanja mjera za brzu akciju gašenja požara u začetku.

XII.
Na području Općine Kistanje trenutno nema potrebe za izgradnjom novih prosjeka i probijanja novih protupožarnih putova, budući je područje kvalitetno pokriveno mrežom šumskih cesta, a postoje i izvedeni prosjeci u zonama dalekovoda.
U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara na području Općine Kistanje angažirat će se teška mehanizacija sljedećih tvrtki:
- CESTE ŠIBENIK d.o.o., Ulica Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik
- Obrt MANDUŠIĆ, Rupe 7,Skradin,vl.Ante Mandušić
Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju temeljem telefonskog poziva žurno angažirati tešku građevinsku mehanizaciju, a Općina Kistanje se obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove prema lokalnim tržnim cijenama po dostavi računa, temeljem prethodno usuglašenog i ovjerenog troškovnika radova.        
   

XIII.
Vozila, oprema i tehnika VP DVD Sveti Juraj Kistanje potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone je pripremljena i nalazi se u ispravnom stanju.

XIV.
Za koordinaciju u akcijama civilne zaštite na području Općine Kistanje u slučaju nastupanja elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine Kistanje. Kao član Stožera civilne zaštite Općine Kistanje uključen je zapovjednik VP DVD Sveti Juraj Kistanje te predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a).

XV.
Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se na raspolaganje prostor
- DVD Sveti Juraj Kistanje
- Postor zgrade općine

XVI.
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga civilne zaštite u slučaju neposredne opasnosti od teških elementarnih nepogoda koriste se prostori:
- DVD Sveti Juraj Kistanje
- Zgrada općine.

XVII.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Općinu Kistanje je zamjenik načelnika Borislav Šarić tel. 091/4763-056.

XVIII.
U Proračunu Općine Kistanje za 2019. godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava civilne zaštite u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, te za vatrogastvo u iznosu od 270.000,00 kuna.(Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Juraj Kistanje, troškovi motrenja i ophodnji, prijevoza i prehrane).

XIX.
Ovaj Plan stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije a objavit će se i na web stranicama Općine Kistanje.

KLASA: 810-03/19-01/6
URBROJ: 2182/16-01-19-1
Kistanje, 18. travanj 2019.g.

                               O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   K I S T A N J E
Predsjednik
Marko Sladaković