ODLUKA o produljenju radnog odnosa direktoru K.P.“Kistanje „ d.o.o. iz Kistanja nakon navršenih 65 godina života Momčilu Grčiću

Općinsko vijeće Općine Kistanje  na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10.,4/13.,2/18), u vezi sa člankom 18.Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće „Kistanje“ d.o.o. iz Kistanja za obavljanje komunalne djelatnosti (javnobilježnički akt, Otpravak 1,Posl.br.OU-53/09), Javni bilježnik Josip Čujec iz Knina, od 27.11.2009.godine, na 12. sjednici  od   01.ožujka  2019.g.
donosi

 

ODLUKU
o produljenju radnog odnosa  direktoru K.P.“Kistanje „ d.o.o. iz Kistanja
nakon navršenih 65 godina života Momčilu Grčiću

 

I.

  1. MOMČILU GRČIĆU, dipl.oec.,direktoru K.P.“Kistanje“ d.o.o. iz Kistanja,

produljuje se radni odnos do 02.travnja 2022.g. ,kada mu istječe mandat direktora, a nakon što 09.03.2019.g. navrši 65 godina života .

  1. Dodatak Ugovoru o pravima i obvezama direktora od 02.travnja 2018.g. temeljem ove

Odluke, neće se sklapati.

II.

  1. Ova Odluka donesena je na temelju članka 112.st.4. Zakona o radu („Narodne novine“

br.93/14) ,  u skladu sa Zaključkom o prijedlogu za produljenje radnog odnosa Momčilu Grčiću  koji je donio Nadzorni odbor K.P.“Kistanje“ d.o.o. iz Kistanja , od 07.02.2019.g. i  Suglasnosti Skupštine društva K.P.“Kistanje“ d.o.o. iz Kistanja ,od 18.02.2019.g. , a u vezi sa stavkom 3. i 4. točke 1. i stavkom 1. i 2. točke 2. Ugovora o pravima i obvezama direktora, od 02.04.2018.g. i Odluke o imenovanju direktora K.P.“Kistanje“ d.o.o. iz Kistanja od 16.03.2018.g., KLASA:021-05/18-1/3,URBROJ:2182/16-02-18-1.

  1. Budući je Ugovorom o pravima i obvezama direktora od 02.travnja 2018.g. utvrđeno

da je Ugovor sklopljen na vrijeme (mandat) od četiri godine i da taj mandat direktoru traje zaključno  do 02.travnja 2022.godine, neće se sklapati dodatak navedenom ugovoru jer je ovom Odlukom utvrđeno da se radni odnos direktoru produljuje do isteka njegovog mandata koji traje zaključno do 02.travnja 2022.godine. 
(3) Ovu Odluku priložiti Ugovoru o pravima i obvezama direktora (ugovor o radu) od 02.travnja 2018.g.,koja čini njegov sastavni dio.

III.

            Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave   u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-02/19-01/2
URBROJ:2182/16-02-19-1
Kistanje, 01.ožujka 2019.g.

Općinsko vijeće Općine Kistanje
P r e d s j e d n i k
Marko Sladaković