ODLUKA i izmjeni i dopuni odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje

Na temelju članaka 35. I 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj )samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 35. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“), broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Kistanje na svojoj 12. Sjednici od 01.ožujka 2019.g. donosi

ODLUKU
i izmjeni i dopuni odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Kistanje
 
Članak 1.

U Odluci o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“br.12/2010) članak 5. i članak 6. brišu se .
 
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.

KLASA:021-05/19-01/5
URBROJ.2182/16-02-19-1
U Kistanjama, 01.ožujka 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković